Dir. 1991:48

Det svenska storkraftnätets organisation, m.m.

Dir. 1991:48

Beslut vid regeringssammanträde 1991-06-06

Chefen för industridepartementet, statsrådet Molin, anför.

Mitt förslag

En särskild utredare tillkallas för att förbereda inrättandet av ett affärsverk med ansvar för storkraftnätet och de statligt ägda utlandsförbindelserna. Affärsverket skall bedriva verksamhet tills dess stamnätet kan ges en permanent organisationsform vilket beräknas ske vid årsskif tet 1992/93.

Bakgrund

Regeringen har i proposition 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt föreslagit att statens vattenfallsverk ombildas till ett aktiebolag (Vattenfall AB). I propositionen föreslås vidare att stamnätet ges en från Vattenfall AB fristående organisationsform. Regeringen konstaterade att stamnätets framtida organisation behöver övervägas ytterligare. Enligt propositionen bör en permanent organisation avseende storkraftnätet kunna träda i kraft den 1 januari 1993. Riksdagen har godkänt de av regeringen föreslagna riktlinjerna avseende förändringarna av storkraftnätet (NU38, rskr. 318).

Regeringen uppdrog den 14 mars 1991 åt statens energiverk att utreda bl.a. den framtida organisationsformen för det svenska stamnätet. Statens energiverk skall redovisa sina överväganden och förslag senast den 1 november 1991.

Bolagiseringen av Vattenfall är ett led i att effektivisera den statliga förvaltningen. Verksamheten med storkraftnätet bör därför organiseras så att en hög effektivitet uppn ås inte bara för nätet som sådant utan också så att den nya organisationen skapar förutsättningar för så hög effektivitet som möjligt i hela den svenska och nordiska kraftförsörjningen.

I propositionen föreslås att stamnätet bör drivas vidare som ett affärsverk i avvaktan på att verksamheten ges en permanent organisation. Affärsverket bör omfatta vattenfallsverkets nuvarande storkraftnät inklusive utlandsförbindelserna.

En stamnätsorganisation som är fristående från Vattenfall AB förutsätter dock avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan affärsverket och det nya aktiebolaget. Avtalen med de transitörer som utnyttjar s tamnätet kan behöva revideras.

Uppdraget

Jag föreslår att en utredare tillkallas med uppdrag att ansvara för att förbereda inrättandet och organisationen av ett affärsverk med uppgift att förvalta det svenska storkaftnätet och de statligt ägda utlandsförbindelserna i avvaktan på en permanent organisationsform för stamnätet. Utgångspunkten för utredaren bör vara riksdagens beslut avseende bolagiseringen av statens vattenfallsverk och förändringarna av stamnätets organisation (prop. 1990/91:87, NU38, rs kr. 318) samt statsmakternas övriga riktlinjer som ligger till grund för verksamheten vid vattenfallsverket. Utredaren bör lämna för slag om organisation och verksamhetsinriktning för det nya affärsverket.

Statens energiverk har i uppdrag att föreslå de funktioner som bör ingå i den permanenta organisationen som skall träda i kraft den 1 januari 1993. Regeringen har i uppdrag et till statens energiverk pekat på alternativa organisationsformer för den permanenta stamnätsorganisationen. Utredarens förslag bör utformas så att statsmakternas möjligheter att välja organisationsform för den permanenta stamnätsorganisationen inte begränsas. Vidare bör utredarens lösning innebära så små förändringar som möjligt i den praktiska hanteringen av storkraftnätet.

Affärsverket förutsätts i tillämpliga delar överta statens vattenfallsverks rättigheter och skyldigheter som rör storkraftnätet och utlandsförbindelserna. Ingångna överenskommelser om kraftutbyte mellan statens vattenfallsverk och utländska kraftföretag bör oförändrade föras över till Vattenfall AB. Vattenfall AB bör mot skälig ersättning ges nyttjanderättigheter på utlandsförbindelserna för att kunna fullfölja dessa överenskommelser under år 1992.

Utredaren bör företräda staten när det gäller förhandlingar om avtal m.m. som avser stamnätets verksamhet och organisation efter års skiftet 1991/92, då affärsverket är tänkt att inrätt as. Det gäller avtal för bl.a. drift och underhåll av affärsverkets anläggningar under år 1992. Sådana uppgifter bör i första hand k unna fullgöras av de företag som utför dessa idag. Avtalen bör underställas regeringen för godkännande.

Utredaren bör även lämna förslag till värdering av de tillgångar och skulder som skall överföras till affärsverket från statens vattenfallsverk. Utredaren bör i detta arbete beakta de utredningar om Vattenfalls tillgångar som genomförs inför bolagiseringen av Vattenfalls verksamhet.

Utredarens organisationsförslag bör redovisas till regeringen senast den 31 oktober 1991.

Utredaren bör lämna förslag till de tjänster som bör tillsättas i det nya affärsverket. Tjänster som generaldirektör och överdirektö r bör tillsättas av regeringen. Eventuella tjänster som avdelningschef bör tillsättas efter förslag från utredaren. Utredaren bör få i uppdrag att tillsätta övriga tjänster i affärsverket.

Utredaren bör undersöka till vilka delar arkivet hos statens vattenfallsverk bör föras över till det nya affärsverket.

Utredaren bör ta fram förslag till instruktion och regleringsbrev för det nya affärsverket.

Utredaren bör senast den 1 september 1991 till regeringen lämna en investeringsplan för affärsverket avseende år 1992. Denna plan bör även omfatta finansieringen av investeringarna. Investeringsplanen bör utarbetas efter samråd med vattenfallsverket som för närvarande ansvarar för dessa frågor.

Utredaren bör också i övrigt göra vad som behövs för att affärsverket skall k unna starta sin verksamhet vid årsskiftet 1991/92. Det gäller t.ex. budget, lokaler och utrustning. Utredaren bör vidare föreslå ett namn för affärsverket.

Utredaren skall nära följa den utredning om stamnätet som statens energiverk genomför.

I arbetet med det nya affärsverket bör samråd ske med statens vattenfallsverk, övriga transitörer och andra berörda parter. Utredaren bör fortlöpande informera personalorganisationerna och ge dessa tillfälle att framföra synpunkter.

Arbetet bör bedrivas skynds amt och redovisas fortlöpande till industridepartementet. Utredarens arbete bör avslutas senast den 31 december 1991.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för industridepartementet

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- för att förbereda inrättandet av ett affärsverk med ansvar för storkraftnätet och de statligt ägda utlandsförbindelserna. Affärsverket skall bedriva verksamhet tills stamnätet kan ges en slutlig organisationsform, vilket beräknas ske vid årsskiftet 1992/93.

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

att kostnaderna skall belasta tolfte huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Industridepartementet)