Dir. 1991:53

Tilläggsdirektiv till beredningen (U 1990:07) för att ge förslag till ett nytt betygssystem i grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen (dir. 1990:62).

-

Dir 1991:53

Beslut vid regeringssammanträde 1991-06-20.

Statsrådet Persson anför.

Mitt förslag

Regeringen har utsett betygsberedningen till parlamentarisk referensgrupp till kommittén för Mål och riktlinjer m.m. för barnomsorgen och det offentliga skolväsendet (dir. 1991:9). Jag föreslår nu att betygsberedningens arbete med förslag till nytt betygssystem samordnas tidsmässigt med läroplanskommitténs arbete.

Bakgrund

Mot bakgrund av att betygsberedningen i sitt arbete med att föreslå ett nytt målrelaterat betygssystem skall utgå från läroplanerna, bör betygsfrågorna få en helhetslösning med utgångspunkt från läroplanskommittens ställningstaganden vad gäller läroplanernas kunskapssyn och målformuleringar samt riktlinjer och modeller för kursplanerna.

Regeringen har i departementsprotokoll den 5 juni 1991 utsett betygsberedningens ledamöter till referensgrupp för läroplanskommittén. Läroplanskommitténs ställningstaganden vad gäller kunskapssyn, generella målformuleringar samt riktlinjer och modeller för kursplaner kan på så sätt bli underlag för betygsberedningens förslag.

Uppdraget som parlamentarisk referensgrupp till läroplanskommittén ger sålunda successivt utgångspunkter och underlag för betygsberedningens arbete med uppdraget att föreslå ett målrelaterat betygssystem. Det är därför lämpligt att den tidigare satta tidsgränsen för betygsberedningens uppdrag ändras så att beredningen i takt med framskridandet av läroplanskommitténs arbete skall kunna ge förslag till ett nytt betygssystem.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen ger tilläggsdirektiv till betygsberedningen i enlighet med vad jag anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Utbildningsdepartementet)