Dir. 1991:63

Infrastrukturinvesteringar

Dir 1991:63

Beslut vid regeringssammanträde 1991-06-20

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet G. Andersson, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en delegation för infrastrukturinvesteringar tillkallas för att ta fram förslag till regeringens beslut om de investeringar i järnvägar, vägar och kollektivtrafikanläggningar som skall delfinansieras med det nya anslaget för investeringar i trafikens infrastruktur som riksdagen inrättat. Delegationens uppgift skall vara att initiera och söka åstadkomma förhandlingsöverenskommelser om de aktuella projekten.

Bakgrund

Riksdagen har under våren 1991 med anledning av propositionen 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt beslutat att för innevarande och kommande budgetår utöver ordinarie anslag anvisa 10 miljarder kronor över statsbudgeten för investeringar i trafikens infrastruktur (trafikutskottets betänkande 1990/91:TU24, rskr. 286). Regeringen har i propositionen föreslagit att anslaget tillförs ytterligare minst 10 miljarder kronor under resten av 1990-talet. Mot denna bakgrund har riksdagen gett regeringen en planeringsram på 20 miljarder kronor, i 1991 års penningvärde, för infrastrukturinvesteringar under återstoden av 1990-talet. Riksdagen har understrukit att de nya medel som anvisas för investeringar i trafikens infrastruktur främst bör användas för att möjliggöra en kraftsamling till sådana större sammanhållna projekt av nationell betydelse som gagnar tillväxten och miljön. Investeringsmedlen bör enligt riksdagens uttalande användas för de ändamål som regeringen avsåg med förslaget om en infrastrukturfond (se prop. 1990/91:87).

Enligt riksdagens beslut är det angeläget att de investeringsprojekt som kan bli aktuella samfinansieras med andra intressenter. I de kommande budgetpropositionerna bör det redovisas vilka projekt, såväl pågående som avslutade, som regeringen beslutat med stöd av anslaget. Vidare bör så långt som möjligt redovisas planerings- och förhandlingsläget för de projekt som regeringen anser bör genomföras.

Uppdraget

Jag föreslår att en delegation för infrastrukturinvesteringar tillkallas för att lämna regeringen förslag till användning av de medel som anvisats på det nya anslaget för investeringar i trafikens infrastruktur.

I enlighet med de riktlinjer för medelsanvändningen som riksdagen beslutat bör delegationen initiera, bereda och samordna förhandlingsuppgörelser som innebär att de aktuella projekten kan samfinansieras med andra intressenter.

Vid utarbetande av förhandlingsuppgörelser där anslagsmedel från vägverket eller banverket ingår som delfinansiering bör delegationen beakta de uttalanden som regeringen gjort i prop. 1990/91:87 om behovet av förändring av planeringssystemet för vägar och järnvägar.

Avsikten är således att det nationella och internationella perspektivet inom verkens investeringsplanering skall stärkas. Det är där för nödvändigt att kraftsamla resurser kring större sammanhållna projekt av nationell betydelse. Delegationen bör därför särskilt beakta möjligheterna att i sina överenskommelser, så långt det är möjligt med hänsyn till gällande planer, åstadkomma en kraftfull och koncentrerad tidigareläggning av strategiska investeringar.

Vidare bör delegationen beakta de uttalanden som riksdagen gjort om anslagets betydelse för stabiliseringspolitiken.

Av delegationen träffade förhandlingsuppgörelser skall godkännas av regeringen.

Delegationen skall senast den 1 september varje år lämna en redogörelse för sitt arbete till regeringen, varvid särskilt skall redovisas vilka projekt som behandlats. Den redogörelse som delegationen lämnar kommer även att bilda underlag för den redogörelse till riksdagen som regeringen varje år skall göra i budgetpropositionen.

Övrigt

För delegationen skall gälla dels regeringens direktiv (dir. 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare om utredningsförslagens inriktning, dels regeringens direktiv (dir. 1988:43) om beaktande av EG-aspekter i utredningsverksamheten.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för kommunikationsdepartementet

att tillkalla en delegation -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att ta fram förslag till regeringens beslut om användningen av de medel som riksdagen beviljar genom det nya anslaget för investeringar i trafikens infrastruktur,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt delegationen.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjätte huvudtitelns anslag för Investeringar i trafikens infrastruktur.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Kommunikationsdepartementet)