Dir. 1991:64

Tilläggsdirektiv till delegationen (I 1989:02) för analys av produktivitetsutvecklingen i näringslivet

-

Dir. 1991:64

Beslut vid regeringssammanträde 1991-07-11

Tf. chefen för industridepartementet, statsrådet Åsbrink, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att delegationen (I 1989:02) för analys av produktivitetsutvecklingen i näringslivet (produktivitetsdelegationen) får i uppdrag att genom olika typer av utåtriktade aktiviteter ge en bred spridning av de erfarenheter som finns av produktivitetshöjande åtgärder.

Bakgrund

Av direktiven till produktivitetsdelegationen (Dir 1989:19) framgår att delegationen aktivt skall ta del av och dokumentera erfarenheter från olika produktivitetshöjande insatser i företag och myndigheter. Särskilt nämns betydelsen av företagsnära projekt och de exempel som finns på ökad produktivitet genom förbättrad arbetsorganisation. I expertrapport nr. 5 till produktivitetsdelegationen '' Arbetsorganisation och produktivitet'' som utarbetats på uppdrag av delegationen redovisas sådana exempel.

Det är angeläget att de erfarenheter som delegationen vunnit nu kan ges en snabb spridning i näringslivet och bland näringspolitiska organ.

Detta kan ske i form av regionala seminarier och olika typer av informationsmaterial. Uppläggning och utformning av dessa aktiviteter bör i största möjliga utsträckning ske i samverkan med andra myndigheter och organisationer såsom t.ex. arbetslivsfonden. Den senare har genom sina lokala referensföretag vunnit erfarenheter av betydelse i sammanhanget.

Arbetet skall starta genast och vara avslutat senast vid årsskiftet 1991/92.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen uppdrar åt delegationen (I 1989:02) för analys av produktivitetsutvecklingen i näringslivet att komplettera sitt arbete i enlighet med vad jag nu har anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Industridepartementet)