Dir. 1991:72

Tilläggsdirektiv till kommunalekonomiska kommittén (1990:04)

Dir. 1991:72

Beslut vid regeringssammanträde 1991-08-08 Chefen för finansdepartementet, statsrådet Larsson, anför:

Mitt förslag

Jag föreslår att kommunalekonomiska kommittén (Fi 1990:04) genom tilläggsdirektiv ges följande uppdrag. Kommittén skall utreda de finansiella förutsättningarna för att, förutom de nuvarande statsbidragen till drift och underhåll av statskommunvägar, även överföra statsbidragen till drift och byggande av enskilda vägar till ett nytt system för de statliga bidragen till kommunerna.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 april 1990 (dir. 1990:20) tillkallade jag en parlamentarisk kommitté med uppdrag att dels utforma ett nytt system för statens bidrag till kommuner och landsting, dels se över den kommunala sektorns övriga finansieringskällor. Kommittén skall redovisa en eller flera lösningar som innebär

* att kommunernas och landstingens verksamhet kan finansieras inom ramen för en total kommunal utdebitering (exkl.församlingsskatt)på högst 30 kr./skattekrona,

* att ytterligare utjämning av kommunalskatten uppnås, så att skillnader i utdebitering mellan kommuner resp.landsting i första hand speglar skillnader i service- och avgiftsnivå samt hur effektivt verksamheten bedrivs, * att förnyelse och utveckling av den offentliga sektorn stimuleras,

* att statens bidrag så långt som möjligt fördelas efter generella principer,

* att effekter av aktuella förändringar inom bl.a. skattelagstiftningen, äldre- och handikappomsorgen och skolområdet beaktas.

Av direktiven till kommittén framgår att den framtida inriktningen bör vara att de statliga transfereringarna samordnas och så långt som möjligt fördelas efter generella principer. Kommittén skall därvid gå igenom samtliga statsbidrag till kommunerna och pröva om de kan inordnas i ett generellt system.

De bidrag som staten ger till drift, underhåll och investeringar i såväl statskommunvägar som enskilda vägar är betydande. För budgetåret 1991/92 har riksdagen anvisat ett bidrag till drift och underhåll av statskommunvägar uppgående till 811,4 milj. kr. Motsvarande bidrag till drift och byggande av enskilda vägar uppgår för samma period till 629,6 milj.kr. Nyligen har en omfattande översyn av fördelningen av väghållningsansvaret mellan staten och kommunerna genomförts. Syftet med denna översyn har varit att renodla ansvaret för väghållningen mellan olika väghållare så att staten ansvarar för det övergripande vägnätet medan de väghållande kommunerna ansvarar för de gator och vägar som är av lokal karaktär. För närvarande är ca 200 kommuner förordnade som väghållare. Sådana beslut fattas enligt väglagen (1971:948) av regeringen.

Uppdrag

Regeringen har i propositionen Näringspolitik för tillväxt (prop. 1990/91:87) redovisat sina överväganden vad gäller den fortsatta utbyggnaden av infrastrukturen. Regeringen konstaterar därvid att det i ökad omfattning krävs en planering av infrastrukturinvesteringar som griper över flera län, liksom det krävs en regional och lokal planering. Då statens insatser på lokal nivå består av specialdestinerade statsbidrag till statskommunala och enskilda vägar, anser jag det vara motiverat att pröva förutsättningarna för att överföra det totala ansvaret för dessa vägar till kommunerna. En överföring motiveras även av att kommunerna redan idag ger betydande bidrag till de enskilda väghållarna. Beslut rörande dessa vägar fattas således lämpligen på kommunal nivå.

Riksdagen har godkänt principen att det politiska och ekonomiska ansvaret för huvuddelen av statskommunvägarna samt enskilda vägarna skall överföras till kommunerna (prop. 1990/91:87, TU 26, rskr. 326).

Jag kan konstatera att utvecklingen mot ett större kommunalt ansvar för lokala vägar ligger väl i linje med den förändring av statsbidragssystemet som kommunalekonomiska kommittén skall utreda. Därför bör kommittén genom tilläggsdirektiv ges i uppdrag att utreda de finansiella förutsättningarna för att överföra även de nuvarande statsbidragen till enskilda vägar till kommunerna. Regeringen bör vidare ge vägverket i uppdrag att utreda de verksamhetsmässiga och juridiska konsekvenser som blir följden om en sådan förändring genomförs.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen utvidgar kommitténs uppdrag till att även omfatta utredning av de finansiella möjligheterna att överföra de bidrag som jag nu redovisat till ett nytt system för de statliga bidragen.