Dir. 1991:77

/r2/ Organisationskommitté för folkhälsoinstitutet

-

Dir. 1991:77

Beslut vid regeringssammanträde 1991-08-29

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Thalén, anför.

/r3/ Mitt förslag

Jag föreslår att en organisationskommitté tillkallas för att utföra det förberedelsearbete som krävs för att folkhälsoinstitutet skall kunna inrättas och påbörja sitt arbete den 1 januari 1992.

/r3/ Bakgrund

I propositionen 1990/91:175 Om vissa folkhälsofrågor har regeringen föreslagit riksdagen att godkänna att ett folkhälsoinstitut inrättas den 1januari 1992. Socialutskottet har i betänkandet SoU23 hemställt att riksdagen godkänner propositionens förslag i denna del. Riksdagen biföll den 12 juni 1991 utskottets hemställan (rskr. 376). För budgetåret 1991/92 har ett reservationsanslag på 47,5 milj.kr anvisats till statens folkhälsoinstitut.

Folkhälsoinstitutets huvuduppgift skall vara att centralt driva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete av sektorsövergripande karaktär. Institutet skall stimulera det tvärsektoriella samarbetet mellan centrala myndigheter för att därigenom bl.a. göra det möjligt att påverka strukturella förhållanden av betydelse för en positiv hälsoutveckling. En viktig uppgift i arbetet är att transformera forskningsresultat och annan aktuell kunskap om det moderna folkhälsoarbetets metoder till praktisk handling. Arbetet bör ske genom och i nära samarbete med kommuner, landsting, andra statliga myndigheter, frivilliga organisationer m.fl.

Folkhälsoinstitutet skall omsätta hälsopolitiska initiativ i programarbete eller verka för att så sker inom andra organisationer. Inledningsvis bör institutet bygga upp program för områdena alkohol och droger, tobak och olycksfallskador samt program för särskilda grupper - till att börja med för barn och ungdom samt utsatta kvinnor. Inom ramen för programmen skall institutet producera, ställa samman och sprida kunskaper och erfarenheter. Institutet skall ansvara för det statliga stöd som lämnas till hälso-, alkohol-och drogupplysning. Institutet bör se till att tydliga mål sätts upp för bidragsgivningen samt svara för att det sker en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten.

I institutets arbete bör huvudinriktningen vara att nå de särskilt utsatta grupperna i samhället och att minska hälsans ojämlika fördelning genom att förbättra dessa gruppers situation.

/r3/ Uppdraget

En organisationskommitté bör tillkallas för att vidta de åtgärder som krävs för att inrätta det föreslagna folkhälsoinstitutet. Propositionen 1990/91:175, liksom vad som anförts vid riksdagsbehandlingen av denna, skall vara utgångspunkt för kommitténs arbete med att precisera folkhälsoinstitutets uppgifter, arbetsformer och organisation samt att föreslå vart institutet skall lokaliseras.

Folkhälsoinstitutet skall vara en självständig myndighet under regeringen och ledas av en styrelse. Organisationskommittén skall föreslå hur styrelsen skall vara sammansatt samt vilka befogenheter och vilket ansvar styrelsen bör ha. Kommittén skall härvid beakta vad som har anförts vad avser de statliga myndigheternas styrelser i propositionen 1986/87:99 Om ledning av den statliga förvaltningen. För programmen bör särskilda programråd utses. Kommittén skall föreslå hur dessa bör vara sammansatta. I propositionen Om vissa folkhälsofrågor angavs härvidlag att det till alkohol- och drogprogrammet är lämpligt att knyta ett råd med representanter för folkrörelser och organisationer. Rådet skall ha inflytande på verksamhetens inriktning och policy.

Kommittén skall också ta ställning till om vissa uppgifter bör föras över till institutet från andra myndigheter samt lämplig inriktning och form för samarbete och gränsdragning mot de myndigheter som har ett ansvar för folkhälsofrågor inom sitt sakområde samt samarbete med landsting, kommuner och organisationer i övrigt som behövs. Kommittén bör i detta sammanhang följa översynen av statens insatser inom barn- och ungdomsrådet (dir. 1991:42). Vissa av institutets kommande uppgifter har hittills utförts av socialstyrelsens folkhälsoenhet. Kommitténs programarbete bör ske i kontakt med enheten bl.a. för att skapa kontinuitet i arbetet med frågor som förs över från socialstyrelsen till institutet. Kommittén skall härvid beakta att socialutskottet avstyrkt förslag om att överföra socialstyrelsens epidemiologiska verksamhet till institutet men skall överväga hur ett nära samarbete skall kunna etableras mellan socialstyrelsens epidemiologiska verksamhet och folkhälsorapportering och folkhälsoinstitutet. Folkhälsoinstitutets uppgifter bör belysas utifrån de behov av analyser och beslutsunderlag som finns inom regeringskansliet. Därvid bör speciellt beaktas institutets samarbete med den folkhälsogrupp som är knuten till hälso- och sjukvårdsberedningen. Kommittén bör mot bakgrund av vad som ovan framförts samråda med berörda myndigheter och övriga intressenter.

Kommittén bör inleda överläggningar med centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) om en lämplig samordning av CANs och folkhälsoinstitutets verksamheter. Frågor som därvid skall belysas är hur folkrörelseinflytandet i CAN reellt skall kunna bibehållas och hur tillgången till CANs informations- och dokumentationscentral och bibliotek skall lösas. Kommittén skall också belysa hur institutets informationsverksamhet om alkoholens skadeverkningar bör utformas för att den tillsammans med Systembolagets informationsverksamhet skall nå största möjliga effekt.

Kommittén bör även klarlägga institutets roll vad avser samverkan med internationella organ såsom EG och WHO som kan vara av strategisk betydelse för utvecklingen av en svensk folkhälsopolitik.

Utgångspunkten för kommitténs arbete bör vara att den fasta basorganisa tionen skall vara liten och flexibel. Därvid bör beaktas att institutet skall svara för att det förebyggande hälsoarbetet bygger på vetenskapligt väl förankrat underlag. Organisationskommittén skall i enlighet med vad som anfördes i propositionen Om vissa folkhälsofrågor ge förslag om hur den vetenskapliga förankringen skall kunna åstadkommas. Avsikten är att institutet skall följa och värdera aktuell forskning och utveckling inom området, initiera vissa forsknings- och utvecklingsprojekt samt bedriva visst eget forsknings- och utvecklingsarbete. Den egna forskningsverksamheten, som bör vara en mindre del av institutets verksamhet, bör inriktas bl.a. mot metoder och förändringsprocesser i folkhälsoarbetet och tvärvetenskapliga analyser av orsaker till ohälsans sociala och yrkesmässiga fördelning. En huvuduppgift för institutet skall vara att överföra resultat från forsknings- och utvecklingsarbete till praktisk tillämpning inom ramen för institutets olika program. Institutets roll blir därvid att transformera kunskaper till underlag för praktisk handling och att stimulera och stödja lokalt förankrade folkhälsoinsatser i samarbete med bl.a. primärkommuner, landsting och organisationer. Institutet bör särskilt beakta betydelsen av förebyggande folkhälsoinsatser.

Kommittén skall föreslå hur institutet skall vara organiserat och dimensionerat liksom former för hur programarbetet bör bedrivas. Programmen bör ha tydliga målformuleringar och vara antingen permanenta, som alkohol- och drogprogrammet, eller tidsbegränsade.

Det bör i anslutning till programmen finnas möjlighet till projektanställningar. Kommittén skall föreslå former härför.

Organisationskommittén skall dels lämna förslag till instruktion för folkhälsoinstitutet samt lämna underlag för förhandling om anställnings- och arbetsvillkor för personalen vid institutet, dels upprätta förslag om regleringsbrev, kontoplan, verksamhetsplan och intern budget för budgetåret 1991/92 liksom förslag om ekonomisk styrning i övrigt samt om diarie- och arkivsystem, dels vidta övriga administrativa förberedelser.

Vidare skall kommittén fram till den 1 januari 1992 inrätta och tillsätta tjänster vid folkhälsoinstitutet med undantag för de tjänster som det ankommer på regeringen att besluta om.

I kommitténs uppdrag ingår vidare att föreslå vart folkhälsoinstitutet skall lokaliseras. Kommittén bör härvidlag pröva om de olika programmen kan och bör lokaliseras till olika orter beroende på tillgång till kompetens m.m.

Vissa externa finansiärer har visat intresse för att bidra med medel för folkhälsoarbete. Kommittén bör undersöka möjligheten att skapa en särskild fond, som disponeras av folkhälsoinstitutet, för externa bidrag.

Organisationskommittén skall successivt överlämna sina förslag till regeringen. I den mån förslagen kräver regeringens ställningstagande inför inrättandet av folkhälsoinstitutet den 1 januari 1992 bör förslagen lämnas senast den 15 november 1991.

Utgångspunkten för kommitténs arbete bör vara att alkohol- och drogpro grammet skall kunna inledas den 1 januari 1992. Programmet, som kommer att bli institutets mest omfattande program, bör byggas upp utifrån de riktlinjer som angavs i folkhälsopropositionen och vid riksdagsbehandlingen av denna. Därav framgår bl.a. att en utgångspunkt för detta program bör vara den särskilda satsning på ungdom som har bedrivits av den s.k. Athena-gruppen. En uppföljning av gruppens arbete bör därför göras inom ramen för kommitténs arbete. Sekretariatet för Athena-gruppen bör knytas till organisationskommittén. Övriga program bör startas successivt. Kommittén bör i första hand överväga förutsättningarna för att ett program för barn och ungdom kan startas tidigt under året. Målsättningen bör vara att institutet skall kunna verka med full kraft fr.o.m. budgetåret 1992/93.

Under arbetets gång skall organisationskommittén informera berörda huvudorganisationer och i förekommande fall annan berörd central arbetstagarorganisation med vilken staten har eller brukar ha avtal om löner och andra anställningsvillkor samt bereda dem tillfälle att framföra synpunkter.

För utredningen gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning (dir. 1984:5) samt beaktande av EG-aspekten (dir. 1988:43).

Organisationskommitténs arbete skall i de delar som rör organisationen och den direkta ledningen av institutet vara avslutat den 1 januari 1992 och i övriga delar, där ej annat redan angetts, senast den 30 juni 1992.

/r3/ Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för socialdepartementet

  • att tillkalla en organisationskommitté - omfattad av kommittéförord ningen (1976:119) - med högst tolv ledamöter med uppdrag att utföra det förberedelsearbete som behövs för att folkhälsoinstitutet skall kunna inrättas den 1 januari 1992,
  • att utse en av ledamöterna att vara ordförande,
  • att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta femte huvudtitelns anslag Statens folkhälsoinstitut.

/r3/ Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Socialdepartementet)