Dir. 1991:81

Tilläggsdirektiv till utredningen (Bo 1991:02) om inrättande av en nämnd för kreditgarantier för bostäder

Dir. 1991:81

Beslut vid regeringssammanträde 1991-09-05

Chefen för bostadsdepartementet, statsrådet Lönnqvist, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att utredningen (Bo 1991:02) om inrättande av en nämnd för kreditgarantier för bostäder genom tilläggsdirektiv ges i uppdrag att förbereda och verkställa etableringen av den nya myndigheten, statens bostadskreditnämnd.

Bakgrund

I april 1991 tillkallade regeringen en särskild utredare (Bo 1991:02) med uppgift att utarbeta förslag till organisation och dimensionering av en ny statlig myndighet med uppgift att bevilja statliga kreditgarantier i fråga om lån för bostadsbyggande (dir. 1991:26). Utredaren avlämnade den 2 juli 1991 betänkandet (SOU 1991:61) Statens bostadskreditnämnd - organisation och dimen-sionering. I betänkandet redovisas förslag till den nya myndighetens huvudsakliga inriktning och arbetsuppgifter.

Regeringen har tidigare denna dag, på grundval av utredarens förslag, beslutat om förordning med instruktion för den nya myndigheten, statens bostadskreditnämnd.

Utredaren bör nu få i uppdrag att också förbereda och verkställa etableringen av myndigheten.

Uppdraget

Uppdraget innebär att utredaren skall förbereda verksamheten vid den nya myndigheten och vidta nödvändiga åtgärder som sammanhänger med dess etablering i Karlskrona. Till åtgärder som behöver vidtas hör bl.a. förhyrning av lokaler, upphandling av möbler och kontorsinventarier samt upphandling av ADB-system.

Regeringen har tidigare denna dag beslutat om förordning om tillsättning av tjänster vid statens bostadskreditnämnd. Med den som utgångspunkt skall utredaren vidta nödvändiga åtgärder för bemanning av den nya myndigheten.

Arbetet skall bedrivas så att den nya myndigheten kan inleda sin verksamhet den 1 januari 1992.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen utvidgar utredarens uppdrag till att även omfatta det förberedelsearbete som krävs för att genomföra etableringen av statens bostadskreditnämnd.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Bostadsdepartementet)