Dir. 1991:82

Översyn av kreditförsäkring m.m.

-

Dir. 1991:82

Beslut vid regeringssammanträde 1991-09-05 Statsrådet Åsbrink anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppdrag att utreda vissa frågor om kreditförsäkring och återförsäkring av kreditförsäkring. Utredningen är närmast föranledd av att försäkringsaktiebolaget Njord inte kunnat infria sina åtaganden enligt meddelade kreditförsäkringar. Utredningen skall bedrivas skyndsamt.

Bakgrund

En grundtanke bakom regelsystemet på försäkringsområdet är att försäkringsbolagen i alla lägen skall kunna fullgöra sina förpliktelser mot försäkringstagarna.

Finansinspektionen meddelade den 3 september 1991 att försäkringsbolaget Njord saknade tillräckligt återförsäkringsskydd för vissa stora engagemang i kreditförsäkring och att en konkurs i bolaget därför var oundviklig. Det inträffade är anmärkningsvärt med hänsyn bl.a. till att en konkurs i ett försäkringsbolag inte har inträffat i Sverige sedan 1910-talet.

Med hänsyn till försäkringsbolagens stora betydelse för samhällsekonomin är det av stor vikt att man snarast utreder vad som har hänt, orsakerna till det inträffade och om förändringar av regelsystem m.m. är påkallade. Det är viktigt att allmänhetens förtroende för det svenska försäkringsväsendet vidmakthålls. De finansiella marknaderna måste präglas av sundhet och stabilitet lika väl som av effektivitet och mångfald.

Mot denna bakgrund bör åtgärder vidtas som syftar till att liknande situationer om möjligt kan undvikas i framtiden.

Finansinspektionen har påbörjat en särskild undersökning för att ta reda på orsaken till den situation som nu uppstått. Undersökningen kan förväntas bli inriktad främst på vad som hänt inom försäkringsbolaget Njord.

Enligt min mening bör man också se över det regelsystem som styr försäkringsbolagens kreditförsäkringsverksamhet och återförsäkring av kreditförsäkring, i syfte att klarlägga om situationen påkallar några ändringar.

En sådan utredning är enligt min mening särskilt viktig i dagens allmänekonomiska situation. Den senaste tidens utveckling med bl.a. fallande fastighetspriser har visat betydelsen av att kreditförsäkrings bolagens åtaganden är säkrade på ett betryggande sätt.

Uppdraget

En särskild utredare bör tillkallas för detta uppdrag. Det är naturligt att utredaren särskilt beaktar vad som inträffat i försäkringsbolaget Njord. Utredaren bör därvid kunna utnyttja de uppgifter som kommer fram genom finansinspektionens undersökning eller på annat sätt.

Uppdraget innebär att utredaren skall analysera vad som har hänt, orsakerna till det inträffade och om så bedöms befogat lämna erforderliga förslag till ändringar i gällande regelsystem. Härmed avses inte endast bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (1982:713) och annan lagstiftning utan även de krav som uppställs vid meddelande av koncession för försäkringsbolag med här angiven inriktning. Det kan således bli aktuellt att överväga om kravet på egen finansiell styrka är väl avvägt, om den praxis som utvecklats beträffande skyldigheten att teckna återförsäkring bör skärpas och om särskilda krav bör ställas på företagsledningarna.

Det kan vidare finnas skäl att analysera formerna för finansinspek tionens tillsyn vad gäller kreditförsäkring och återförsäkring av kreditförsäkring samt att överväga om ett system med en mer fortlöpande kontroll av verksamheten bör införas för att minimera risken för likartade situationer. Frågan om finansinspektionen bör få utökade befogenheter i sin tillsyn bör särskilt prövas. Utredaren bör överväga också andra möjligheter att stärka tillsynen.

Utredaren bör vara oförhindrad att ta upp också andra, angränsande frågor som kommer fram under utredningens gång.

Utredaren bör beakta de förslag som försäkringsutredningen (Fi 1990:11) kommer att lägga fram i delbetänkande under hösten 1991. Om utredaren anser att gällande regler bör ändras eller kompletteras i något avseende, bör han samråda med försäkringsutredningen i dessa frågor.

För utredaren gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning (dir. 1984:05) och angående beaktande av EG-aspekter i utredningsverksamheten (dir. 1988:43).

Utredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt och redovisas före utgången av februari 1992.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd som föredrar lagstiftningsärenden som gäller det affärsmässiga försäkringsväsendet

att tillkalla en särskild utredare - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med uppdrag att utreda vissa frågor om kreditförsäkring och återförsäkring av kreditförsäkring och lämna erforderliga förslag,

att besluta om experter, sekreterare och annat biträde åt den särskilde utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

att kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Finansdepartementet)