Dir. 1991:94

Tilläggsdirektiv till domstolsutredningen (Ju 1989:06)

Dir 1991:94

Beslut vid regeringssammanträde 1991-11-07

Chefen för justitiedepartmentet, statsrådet Hellsvik, anför.

Domstolsutredningen är en parlamentariskt sammansatt kommitté som enligt sina tidigare meddelade direktiv (dir. 1989:56) skall se över domstolarnas uppgifter, arbetssätt och organisation. Frågor som rör organisationen bör emellertid övervägas i annan ordning och inte längre ingå i domstolsutredningens uppdrag.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen beslutar att begränsa domstolsutredningens uppdrag på så sätt att uppdraget inte längre skall omfatta en översyn av domstolarnas organisation och att vad som sägs på s. 24-27 i de tidigare meddelade direktiven under rubriken "Organisatoriska frågor" inte längre skall gälla.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Justitiedepartementet)