Dir. 1991:99

Tilläggsdirektiv till 1990 års skogspolitiska kommitté (Jo 1990:03)

-

Dir. 1991:99

Beslut vid regeringssammanträde 1991-11-28

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Olsson, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att 1990 års skogspolitiska kommitté (Jo 1990:03) ges tilläggsdirektiv med hänsyn till bl.a. regeringens förslag om att skogsvårdsavgiften skall slopas år 1992.

Bakgrund

Genom beslut den 21 juni 1990 bemyndigade regeringen chefen för jordbruksdepartementet att tillkalla en kommitté (Jo 1990:03) med uppgift att utvärdera skogspolitiken, m.m. (dir. 1990:47). I kommitténs uppdrag ingår att göra en nulägesbeskrivning av skogsnäringen, utvärdera gällande skogspolitik, göra en långsiktig framtidsbedömning och ge förslag till skogspolitikens mål inför 2000-talet. Kommittén skall precisera ett miljömål för skogsbruket. Vidare skall kommittén lämna förslag till medel inom skogspolitiken och till hur den statliga skogsvårdsmyndigheten bör vara organiserad i fortsättningen.

Efter beslut av riksdagen har en särskild interdepartemental arbetsgrupp tillsatts för att utreda vissa frågor rörande intrångsersättning i samband med ökad naturvårdshänsyn m.m. Uppdraget berör i väsentliga delar skogsbruket och skall redovisas före utgången av år 1991. Redovisningen kommer att ställas till bl.a. den skogspolitiska kommitténs förfogande.

I prop. 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt har regeringen lämnat förslag till skattelättnader för företagen och förslag om att skogsvårdsavgiften skall avskaffas. Dessa förslag påverkar förutsättningarna för kommitténs arbete.

Tilläggsuppdraget

För att uppnå en ekonomiskt positiv utveckling i vårt land är det nödvändigt att skapa goda förutsättningar för företagsamheten. Regeringens förslag nyligen till sänkta skatter och avskaffande av skogsvårdsavgiften är led i en målmedveten strävan i denna riktning. De förändringar som har föreslagits kommer att ha positiva effekter på skogsbrukets utveckling.

Lagstiftningen som gäller för skogsbruket innehåller en rad detaljerade skötselföreskrifter. En så långtgående detaljreglering är negativ såväl från skogsbrukssynpunkt som för naturvården. Kommitténs arbete med lagstiftningsfrågor skall syfta till en minskad reglering av skogsbruket. Därmed främjas ett variationsrikt skogsbruk och byråkratin minskar.

I direktiven till kommittén sägs bl.a. att kommittén bör redovisa uttaget av skogsvårdavgift och användningen av avgiftsmedel samt lämna förslag till eventuella förändringar med utgångspunkt i de regler och de värden som kommer att gälla för 1992 års fastighetstaxering av lantbruksenheter.

Regeringens förslag i den nyss nämnda propositionen innebär bl.a. att skogsvårdsavgiften avvecklas helt fr.o.m. den 1 juli 1992. Vidare anges att en successiv avveckling av åtgärder som för närvarande finansieras med skogsvårdsavgiftsmedel kommer att ske fr.o.m. budgetåret 1992/93. Vissa naturvårdande insatser som hittills har finansierats med dessa medel kan komma att inrymmas under andra anslag. Avsikten är att redovisa vissa ställningstaganden i budgetpropositionen 1992. Möjligheterna att utnyttja skogsvårdsavgiftsmedel för finansiering av åtgärder i skogsbruket kommer att upphöra helt den 1 juli 1994.

Förutom bidrag till bl.a. skogsvård,naturvårdsåtgärder, skogsvägbyggande, trygghetsförsäkring och forskning finansierar skogsvårdsavgiften vissa verksamheter som skogsvårdsorganisationen har. Det gäller t.ex. översiktlig skogsinventering och inventeringar inom ramen för naturvården samt vissa utbildningskampanjer.

Kommitténs bedömningar och förslag i fråga om de statliga medlen och den statliga skogsvårdsorganisationen måste utgå från det förhållandet att en väsentlig del av finanseringen nu bortfaller. Om kommittén finner att verksamheter som nu finansieras med skogsvårdsavgiften skall finnas kvar även i fortsättningen bör därför förslag till annan finansiering lämnas. Därvid bör kommittén särskilt uppmärksamma den grundläggande princip som präglar regeringens politik, nämligen ett ökat praktiskt och ekonomiskt ansvarstagande från näringslivets sida i utbyte mot minskade ekonomiska och administrativa pålagor. Kommittén bör vidare beakta de förslag till förändringar som regeringen kommer att lämna i budgetpropositionen 1992.

Kommitténs arbete skall enligt direktiven vara avslutat senast den 1 juli 1992. Med hänsyn till de ändrade förutsättningarna för kommitténs arbete bör tiden för uppdragets redovisning utsträckas till den 1 september 1992.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen kompletterar kommitténs uppdrag i enlighet med vad jag nu har förordat.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Jordbruksdepartementet)