Dir. 1992:32

Tilläggsdirektiv till Organisationskommittén (U 1992:01) för

-

Servicemyndigheten för högskolan, m.m. (Dir. 1992:4)

Dir 1992:32

Beslut vid regeringssammanträde 1992-03-12

Chefen för Utbildningsdepartementet, statsrådet Unckel anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att Organisationskommittén för Servicemyndigheten för högskolan, m.m. ges tilläggsdirektiv för vissa frågor om antagningssystem och ledningsinformationssystem. Vidare föreslår jag att organisationskommitténs uppdrag inte längre skall omfatta förslag om fördelningen av medlen för tvärvetenskaplig forskning och dyrbar vetenskaplig utrustning m.m.

Behovet av tilläggsdirektiv

Regeringen bemyndigade genom beslut den 16 januari 1992 chefen för Utbildningsdepartementet att tillkalla en kommitté med uppdrag att förbereda genomförandet av beslutet om en servicemyndighet för högskolan och om en överklagandenämnd och att lägga fram vissa förslag om tvärvetenskaplig forskning m.m. Jag anser att det är av stor betydelse att universitet och högskolor har tillgång till effektiva system för antagning av studerande och för ledningsinformation. Därför är det motiverat att komplettera och precisera uppdraget på dessa punkter. Vidare föranleder Riksdagens väntade ställningstagande till frågan om forskningsrådsorganisationen en ändring av uppdraget.

Uppdraget bör kompletteras och ändras

Kommittén bör svara för att ett nytt datorbaserat system för urval och antagning av studerande till grundläggande högskoleutbildning skapas. Systemet bör vara flexibelt i fråga om möjligheter till utnyttjande på olika nivåer. En utgångspunkt bör vara att det skall kunna användas inom den ordning för antagning som angivits i promemorian Fria universitet och högskolor (DS 1992:1). Det bör kunna drivas av servicemyndigheten gemensamt för de högskolor som väljer att utnyttja systemet. För att denna service skall kunna tillhandahållas bör systemet även i en fortvarighet kunna vara anslagsfinansierat. Behovet av medel med hänsyn till utnyttjandet av systemet bör prövas i det årliga budgetarbetet.

Kommittén bör även svara för att utveckling av ett system för ledningsinformation för högskolan påbörjas. Servicemyndigheten som bör ha huvudansvaret för systemet bör överta utvecklingsansvaret den 1 juli 1992. Systemet bör kunna ge information om ekonomi, personal och studerande för planering och uppföljning. Detta system bör kunna utnyttjas av såväl universitet och högskolor som andra myndigheter och Regeringskansliet. Systemet bör bygga på utnyttjande av befintliga databaser och/eller särskilda databaser som skapas genom dataöverföring från administrativa system eller - i begränsad utsträckning - genom särskild inrapportering. Uppgifter om antagnings- och urvalsförhållanden bör hämtas ur det gemensamma antagningssystemet för de högskolor som använder detta. För de högskolor som eventuellt kommer att välja att inte använda systemet bör en motsvarande särskild inrapportering ske. Ledningsinformationssystemet bör vara anslagsfinansierat.

Enligt sina direktiv skall kommittén lägga fram de förslag till ett strukturerat samarbete mellan den nya myndigheten och Centrala studiestödsnämnden (CSN) som den finner motiverat inom vissa områden. Kommittén bör pröva om behovet av sam?arbete med CSN bör markeras i instruktionen för servicemyndigheten. I anslutning därtill bör kommittén föreslå de ändringar i instruktionen för CSN som kan behövas.

Enligt sina direktiv skall kommittén vidare bedriva sitt arbete i kontakt med berörda myndigheter. Genom de uppgifter jag nu har aktualiserat blir en samverkan med Datainspektionen särskilt aktuell. Det bör därvid observeras att för planerings- och uppföljningsändamål behöver användarna inte uppgifter som kan hänföras till enskilda individer utan endast gruppuppgifter eller statistik - även om sådan information ofta ytterst behöver grundas på individuppgifter.

Till följd av mina nu framlagda förslag och vad jag har anfört i propositionen (1991/92:76) om vissa förändringar av myndighetsstrukturen inom högskole- och studiestödsområdena m.m., kan stora delar av servicemyndighetens verksamhet bli anslagsfinansierade. Kommittén bör överväga vilken avvägning som bör gälla på kortare och längre sikt för övriga delar mellan å ena sidan en uppdragsfinansiering och å andra sidan en anslagsfinansiering, vilken prövas i budgetarbetet med hänsyn till utnyttjandet av myndighetens tjänster.

Kommittén skall inte lägga fram några förslag om tvärvetenskaplig forskning och dyrbar vetenskaplig utrustning m.m.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att uppdraget för kommittén kompletteras och ändras genom tilläggsdirektiv i enlighet med vad jag har anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan

(Utbildningsdepartementet)