Dir. 1992:46

Översyn av det svenska utvecklingssamarbetet med Moambique

Dir. 1992:46

Beslut vid regeringssammanträde 1992-04-09.

Statsrådet Svensson anför.

1. Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att se över det svenska utvecklingssamarbetet med Moambique.

Bakgrund

Moambique är världens fattigaste och mest biståndsberoende land. Det är den största mottagaren av svenskt bistånd och Sverige är det land som lämnar mest bistånd till Moambique. Redan av dessa skäl förtjänar vårt utvecklingssamarbete med Moambique särskild uppmärksamhet.

Härtill kommer att förhållandena i Moambique i vissa avseenden är synnerligen ogynnsamma för ett effektivt bistånd. Det gäller inte bara det dåliga säkerhetsläget som betingas av det utdragna kriget där dock de pågående fredsförhandlingarna kan komma att leda till förbättringar. I andra avseenden -- främst när det gäller förhållandena inom statsförvaltningen -- har situationen under de senaste åren sna rast förvärrats.

Dessa omständigheter motiverar en översyn av förhållanden av betydelse för utvecklingssamarbetet med Moambique på längre sikt. Denna översyn skall bygga på det omfattande kunnande om Moambique och om biståndet till detta land som sedan många år ackumulerats i den svenska biståndsförvaltningen och annorstädes. Den skall utgå från genomförda och planerade utredningar och utvärderingar och vid behov komplettera dessa. De mest centrala av de områden som översynen bör täcka är följande.

Importstödet

Importstöd har alltsedan starten år 1976 utgjort den största enskilda komponenten inom landramsbiståndet till Moambique. Sedan år 1989 har det svenska importstödet varit helt obundet och kanaliserats genom ett administrativt valutafördelningssystem. Även det svenska betalningsbalansstödet har kanaliserats genom detta system, efter samma regler som gäller för importstödet. Moambique har aviserat att man under våren 1992 kommer att avveckla det administrativa fördelningssystemet och på Världsbankens inrådan införa ett icke-administrativt system.

SIDA har under de senaste åren genomfört en rad uppföljningsinsatser och utvärderingar av importstödet. Tillsammans med Världsbanken och en rad andra större givare har kontinuerliga uppföljningar av importstödet och det administrativa allokeringssystemets funktionssätt genomförts. Under hösten 1991 genomförde SIDA, med hjälp av en brittisk konsult, en större makroekonomisk studie över importstödet och betalningsbalansstödet. Under våren 1992 kommer SIDA att anlita ett internationellt revisionsföretag för att genomföra en genomgripande revision av hanteringen av importstödet.

SIDA bereder för närvarande ett ettårigt insatsavtal för importstöd omfattande 120 miljoner kronor för budgetåret 1992/93. Hur detta importstöd skall kanaliseras är ännu en öppen fråga.

Korruptionsbekämpning

Under de senaste åren har det förekommit rapporter om korruption och misshushållning med medel inom bl.a. det internationella katastrofbiståndet till Moambique. Sverige har vid ett flertal tillfällen under det gångna året uttryckt oro över de tilltagande tecknen på korruption inom den moambikiska förvaltningen. Moambiques regering har begärt svensk hjälp att skapa mekanismer för korruptionsbekämpning. Sverige har förklarat sig villigt att inom ramen för det ordinarie samarbetet stödja sådana insatser. Sverige har dock betonat att de svåra strukturella problem som kan ligga bakom mer avancerade former av korruption och medelsmissbruk är en moambikisk inre angelägenhet.

Demokratistöd

SIDA avser att under våren 1992 genomföra en studie om förutsättningar för svenskt stöd till demokratiseringsprocessen i Moambique. Studien får en bred ansats och avses resultera i förslag om möjliga samarbetsområden och insatser.

Katastrofbistånd

Under det gångna året har SIDA genom olika studier och diskussioner sökt finna former för att ytterligare anpassa sektorprogrammen till den svåra och långvariga katastrofsituationen i Moambique. De sektorer som främst berörts är lantbruk och undervisning. Syftet är att det långsiktiga sektorsamarbetet skall innehålla katastroflindrande komponenter. Inom ramen för det ordinarie katastrofbiståndet genomför SIDA under våren 1992 en utvärdering av stödet till Moambiques katastrofmyndighet, DPCCN. Studien syftar till att utvärdera hur det svenska stödet, främst till transport och logistik, fungerat och hur ett framtida stöd till sektorn kan se ut.

Förvaltningsbistånd

Sverige bedriver sedan fyra år ett omfattande samarbete inom den moambikiska statsförvaltningen. Stödet riktas främst till finansministeriet och ministeriet för statlig administration. Utredningar har gjorts som visar på samarbetets vikt och framgång. Sverige är en ledande givare i sektorn. SIDA bereder för närvarande ett nytt treårigt insatsavtal inom förvaltningssektorn.

Uppdraget

Mot bakgrund av vad jag här anfört bör en särskild utredare tillkallas för att genomföra en översyn av det svenska utvecklingssamarbetet med Moambique.

Översynen bör inriktas på de förhållanden i landet i allmänhet och inom statsförvaltningen i synnerhet som är av betydelse för möjligheterna att bedriva ett framgångsrikt utvecklingssamarbete. Utredaren bör diskutera det svenska biståndets möjligheter att på sikt bidra till en förbättring av dessa förhållanden. På grundval av en sådan diskussion bör utredaren presentera sina slutsatser rörande omfattningen och utformningen av biståndet till Moambique under de närmaste åren. I den mån dessa slutsatser bedöms relevanta för biståndet till andra länder med liknande biståndsmiljö bör detta redovisas.

Utredaren bör så långt möjligt grunda sitt arbete på det material som redan finns och sådant som är under framtagande. Utredaren bör hålla nära kontakt med SIDA och i görligaste mån samordna sin verksamhet med SIDA:s. Vidare bör utredaren sträva efter samordning med andra biståndsgivares, speciellt de stora multilaterala organisationernas, verksamhet i den mån denna berör översynens uppdrag. I översynen bör också ingå att söka bedöma i vad mån andra länders åtgärder för att bemästra problem inom statsförvaltningen liknande dem Moambique brottas med kan vara av intresse när det gäller detta land.

Till utredaren bör knytas en referensgrupp med företrädare för berörda myndigheter, i första hand Utrikesdepartementets u-avdelning, SIDA, SAREC, SWEDECORP och RRV.

Uppdraget omfattar tre delar:

1.En övergripande beskrivning av biståndsmiljön i Moambique -- politiskt, ekonomiskt, socialt -- med tonvikt på de förhållanden inom förvaltningen som påverkar möjligheterna till ett effektivt utvecklingssamarbete.

2.En genomgång av ett representativt urval svenskfinansierade projekt och program i avsikt att klarlägga förhållanden som reducerar biståndets effektivitet samt en analys av de åtgärder som sådana förhållanden hittills föranlett. Slutsatser och förslag rörande behovet och karaktären av ytterligare åtgärder.

3.En diskussion av i vad mån det svenska utvecklingssamarbetet med Moambique, inklusive den del av det som går genom multilaterala och enskilda organisationer, har en storlek, sammansättning, inriktning och utformning som är anpassad till de problem som konstaterats i översynens två första delar och möjligheterna att komma till rätta med dessa problem. Slutsatser och förslag rörande Moambique-biståndet på längre sikt.

Utredningen skall beakta vad som sägs i regeringens direktiv (dir. 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående EG-aspekter i utredningsverksamheten.

Översynen skall vara slutförd senast den 15 september 1992.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden om internationellt utvecklingssamarbete och mänskliga rättigheter

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att genomföra en översyn av det svenska utvecklingssamarbetet med Moambique,

att besluta om sakkunniga, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

att kostnaderna skall belasta tredje huvudtitelns anslag C 3. Andra biståndsprogram, anslagsposten 8. Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Utrikesdepartementet)