Dir. 1992:56

Åtgärder med anledning av Förenta nationernas beslut att utlysa 1994 som ett internationellt år för familjen

Dir. 1992:56

Beslut vid regeringssammanträde 1992-04-09

Chefen för Socialdepartementet, statsrådet B. Westerberg, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en interdepartemental beredningsgrupp tillsätts för att utarbeta förslag till inriktning och organisation av Sveriges medverkan i det internationella familjeåret 1994.

Bakgrund

Förenta nationernas generalförsamling har den 8 december 1989 genom resolution 44/82 utlyst år 1994 som det internationella familjeåret. Familjeårets tema skall vara "Familjen, dess möjligheter och förpliktelser i en föränderlig värld". De större manifestationer, som förutsätts äga rum under familjeåret, skall anordnas på såväl lokal och regional som nationell nivå under administrativ medverkan av Förenta nationerna. Generalförsamlingen har därför beslutat att Förenta nationernas kommission för social utveckling (CSD) skall förbereda arbetet samt att det ekonomiska och sociala rådet (Ecosoc) skall fungera som samordningsorgan för familjeårets aktiviteter. Sverige är f.n. medlem i såväl CSD som Ecosoc.

Koordinatorn vid sekretariatet för det internationella familjeåret inom Centret för social utveckling och humanitära aktiviteter vid FN-kontoret i Wien har i en skrivelse vänt sig till den svenska regeringen. Han har där hemställt att Sverige förverkligar den handlingsplan för det internationella familjeåret, som antagits samtidigt med resolution 44/82 och som tillsammans med resolutionen översänts med sekretariatets skrivelse (bil.).

I samma skrivelse erinras om resolution 45/133 som generalförsamlingen antog den 10 januari 1991 och enligt vilken FN:s generalsekreterare har bemyndigats att inrätta en frivillig fond för det internationella familjeåret. I resolutionen uppmanas medlemsstaterna att anvisa medel till fonden för att denna skall kunna täcka kostnaderna för ett framgångsrikt genomförande av det internationella familjeåret, i synnerhet i de länder, vilkas ekonomiska och tekniska utveckling ännu lägger hinder i vägen för detta.

Sverige har i generalförsamlingen deltagit i besluten att genomföra det internationella familjeåret 1994 samt att anförtro åt generalsekreteraren att upprätta den frivilliga fonden. Det framstår därför som angeläget att åtgärder nu vidtas för att i Sverige förbereda och samordna aktiviteter för att förverkliga intentionerna med det internationella familjeåret.

I ett inledningsskede bör en interdepartemental beredningsgrupp tillsättas för att utarbeta förslag till inriktning och organisation av Sveriges medverkan i det internationella familjeåret 1994. Gruppen bör redovisa sina överväganden senast den 10 september 1992. Jag avser att i samband med detta ta ställning till frågan om en fortsättning av gruppens arbete och dess fortsatta sammansättning.

Till beredningsgruppen bör knytas en referensgrupp med representanter för de myndigheter och organisationer som i sin verksamhet sedan länge är väl förtrogna med familjen och familjelivets problematik på såväl det nationella som det internationella fältet.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Socialdepartementet att tillkalla en interdepartemental beredningsgrupp om högst tio ledamöter med uppdrag att förbereda den svenska insatsen för genomförandet av Förenta Nationernas Internationella Familjeår 1994,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt beredningen.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Socialdepartementet)