Dir. 1992:62

Tilläggsdirektiv till utredningen (Jo 1991:03) om översyn av veterinärväsendet

Dir. 1992:62

Beslut vid regeringssammanträde 1992-05-14

Chefen för Jordbruksdepartementet, statsrådet Olsson, anför.

Mitt förslag

Utredarens uppdrag begränsas på så sätt att detta inte skall omfatta översyn av veterinärväsendets ansvarsnämnd (numera veterinära ansvarsnämnden).

Bakgrund

Genom beslut den 8 maj 1991 bemyndigade regeringen chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av veterinärväsendet (dir. 1991:35). I utredarens uppdrag ingår att analysera nuvarande behov av veterinär verksamhet och vilket behov som förväntas i framtiden. Mot bakgrund av denna analys bör förslag lämnas till ansvarsfördelning, dimensionering och framtida organisation av veterinärväsendet i dess helhet. I förslaget skall såväl kostnad erna som finansieringen av verksamheten belysas. I översynen ingår att granska veterinära ansvarsnämndens uppgifter och organisation och lägga fram förslag till de ändringar som kan vara motiverade. Arbetet skall vara avslutat senast den 1 juli 199 2.

Det är viktigt att utredningsuppdraget i sina grundläggande delar genomförs inom utsatt tid. För att möjliggöra detta bör översynen av den veterinära ansvarsnämnden utgå ur utredningsuppdraget. Denna översyn är enligt min mening av en sådan karaktär att den bör ku nna genomföras inom Jordbruksdepartementet. Utredarens uppdrag bör därför begr änsas i berört avseende.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen beslutar att begränsa utredningsuppdraget på det sätt jag nu har föreslagit.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Jordbruksdepartementet)