Dir. 1992:66

Uppdrag att slutföra avvecklingen av UHÄ och UUH

Dir. 1992:66

Beslut vid regeringssammanträde 1992-05-27

Statsrådet Ask anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att fr.o.m. den 1 juli 1992 ansvara för avvecklingen av Universitets- och högskoleämbetet och Utrustningsnämnden för universitet och högskolor.

En övergångsorganisation behövs

Riksdagen har beslutat att Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) och Utrustningsnämnden för universitet och högskolor (UUH) skall avvecklas och att en ny servicemyndighet för universitet och högskolor samt en ny myndighet för utvärdering och kvalitetskontroll i universitet och högskolor skall inrättas den 1 juli 1992. Vidare skall den nuvarande Besvärsnämnden för högskoleutbildning ombildas till en Överklagandenämnd för högskolan.

Regeringen beslutade den 14 maj 1992 om organisationen av Verket för högskoleservice (VHS).

Avvecklingen av myndigheterna ombesörjs fram till den 1 juli 1992 av myndigheterna själva. Uppsägning på grund av arbetsbrist blir aktuell för den del av personalen som inte får anställning i de nya myndigheterna. Uppsägningstiden kommer att löpa ut under budgetåret 1992/93. Detta innebär att det kommer att behövas en övergångsorganisation för att slutföra avveckling efter den 1 juli 1992.

Regeringen har denna dag uppdragit åt Statens arbetsgivarverk att sluta avtal med berörda arbetstagarorganisationer om skyldighet för dem som står kvar i anställning efter den 1 juli 1992 att fullgöra sin tjänstgöring enligt vad som bestäms av den som enligt detta beslut har arbetsgivaransvaret.

Uppdraget

Uppdraget skall avse att fr.o.m. den 1 juli 1992 överta ansvaret för att slutföra avvecklingen av UHÄ och UUH samt att överta ansvaret för den personal som har sagts upp och som ingår i avvecklingsorganisationen.

I uppgifterna ingår bl.a. att

kontinuerligt informera de anställda,

fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och aktivt verka för att så långt möjligt skaffa den övertaliga personalen nytt arbete,

i avvecklingsarbetet utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och Arbetsförmedlingen men också Statens arbetsgivarverk, övriga stabsmyndigheter och Statshälsan,

slutligt reglera alla fordringar och skulder samt upprätta bokslut,

vidta övriga administrativa åtgärder, som t. ex. att verkställa slutlig arkivläggning, slutföra matriklar, avveckla lokaler och utrustning ( som inte övertagits av någon annan berörd myndighet),

avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden. Arbetet skall avslutas med en rapport.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Utbildningsdepartementet

att tillkalla en särskild utredare - omfattad av kommittéförordningen (1976: 119) - med uppdrag att fullfölja avvecklingen av Universitets- och högskoleämbetet och Utrustningsnämnden för universitet och högskolor,

att besluta om sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta åttonde huvudtitelns anslag D 4. Kostnader för Universitets- och högskoleämbetets och Utrustningsnämndens för universitet och högskolors avvecklingsorganisation.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Utbildningsdepartementet)