Dir. 1992:71

Utredning om författningsreglering med anledning av pliktutredningens kommande förslag om ett nytt pliktsystem

-

Dir. 1992:71

Beslut vid regeringssammanträde 1992-05-27

Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Björck, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att lämna förslag till författningsreglering med anledning av pliktutredningens kommande förslag om ett nytt pliktsystem för personalförsörjning för totalförsvaret.

Pliktutredningen

Totalförsvarets personalförsörjning säkerställs i dag genom bl.a. ett antal pliktlagar. I det krigsomställda samhället kommer en sto r del av befolkningen att med stöd av någon pliktlag kallas in till tjänstgöring inom totalförsvaret.

I beslut den 16 maj 1991 bemyndigade regeringen chefen för Försvarsdepartementet att tillkalla en utredning med uppdrag att göra en översyn av grunderna för totalförsvarets personalförsörjning genom pliktsystem. Chefen för Försvarsdepartementet förordnade den 24 j uni 1991 ledamöter, experter och sekreterare i utredningen (Fö 1991:02). Utredningen antog namnet pliktutredningen.

Enligt direktiven (dir. 1991:40) skall pliktutredningen utgå från att en stor del av totalförsvarets personalförsörjning även i fram tiden skall tryggas genom pliktsystem. I direktiven anges vidare att pliktutredningen i huvudsak bör klarlägga hur man bäst och effe ktivast med stöd av pliktsystem skall ta ut, utbilda och krigsplacera människor för tjänst göring inom olika delar av totalförsvaret. Pliktutredningen skall därvid klarlägga hur totalförsvarets behov av personal skall tillgodoses genom pliktsystem.

I direktiven anförs att den nuvarande lagstiftningen är svåröverskådlig och splittrad och inte i alla avseenden heltäckande för totalförsvarets behov. Enligt direktiven bör pliktutredningen lämna förslag till författningsreglering. Pliktutredningen skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 31 december 1992. Med utgångspunkt från de förslag som nu arbetas fram bedömer pliktutredningen att en omfattande författningsreglering kommer att behövas.

Jag har av pliktutredningen under hand informerats om vilken inriktning de kommande förslagen kommer att ha. Jag delar utredningens bedömning att förslagen för att kunna genomföras kommer att kräva en omfattande författningsreglering. Eftersom det gäller att med plikt ta ut människor för tjänstgöring, måste regleringen i stor utsträckning ha lagform. Detta ställer i sin tur krav på noggrant ut arbetad e lagmotiv. Pliktutredningen är en parlamentariskt sammansatt kommitté och har inte en sammansättning som gör den lämpad att arbeta fram en omfattande och komplicerad författningsreglering.

En möjlighet skulle givetvis vara att förstärka pliktutredningen med erforderlig juridisk kompetens. Jag anser emellertid att det i stor utsträckning lagtekniska arbetet med att ta fram författningsförslag och motivering till dessa kan bedrivas effektivare av en s ärskild utredare. Jag anser därför att en sådan utreda re bör tillkallas för att på grundval av vad pliktutredningen föreslår ta fram förslag till författningsreglering. Regleringen bör vara heltäckande och innefatta förslag såväl till nya lagar och förordningar som till följdändringar i nuvarande författningar. Utred aren bör även motivera sina förslag och då särskilt arbeta fram en specialmotivering till sina lagförslag.

För att inte den fortsatta beredningen av pliktutredningens förslag skall försenas bör den särskilde utredaren påbörja sitt arbete så snart som möjligt och till en början bedriva detta parallellt med att pliktutredningen fullgör sitt arbete. I detta skede bör utredaren ha en fortlöpande kontakt med pliktutredningen och kontinuerligt redovisa resultatet av sitt arbete för denna. Utredaren bör under denna tid även biträda pliktutredningen genom att lämna synpunkter på utredningens arbete från juridisk utgångspunkt.

Utredaren bör först inrikta sitt arbete på att ta fram förslag till en övergripande lag om totalförsvarsp likt och bör vara beredd att redovisa sitt förslag i den delen samtidigt som pliktutredningen lämnar sitt förslag senast den 31 dece mber 1992. Utredaren skall därefter fortsätta sitt arbete med att arbeta fram förslag till den ytterligare författningsreglering som behövs för att genomföra pliktutredningens förslag.

Utredaren skall beakta vad som anförts i direktiven (dir. 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning.

Utredaren skall redovisa resultat et av sitt arbete senast den 30 april 1993.

att tillkalla en utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att lämna förslag till författningsreglering med anledning av pliktutredningens förslag om ett nytt pliktsystem för totalförsvarets personalförsörjning,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

att kostnaderna skall belasta fjärde huvudtitelns anslag A2. Utredningar m.m.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Försvarsdepartementet)