Dir. 1992:74

Tilläggsdirektiv till utredningen (U 1990:06) angående systemet för ersättning till tandvårdshuvudmännen för vissa kostnader i samband med odontologisk utbildning och forskning m.m.

Dir. 1992:74

Beslut vid regeringssammanträde 1992-06-11.

Chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Unckel, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att Utredningen (U 1990:06) angående systemet för ersättning till tandvårdshuvudmännen för vissa kostnader i samband med odontologisk utbildning och forskning m.m. ges ändrade direktiv.

Bakgrund

Regeringen bemyndigade genom beslut den 14 juni 1990 chefen för Utbildningsdepartementet att tillkalla en särskild sakkunnig med uppdrag att föra statens talan i förhandlingar med Malmö kommun om kommunalisering av den tandvårdande verksamheten vid Universitetet i Lund. Den 25 oktober 1990 bemyndigade regeringen vidare chefen för Utbildningsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att förhandla om systemet för ersättning till vissa landsting/kommuner för kostnader i samband med tandläkarutbildning och odontologisk forskning m.m. (Dir. 1990:63). De båda uppdragen har samma utredningsman.

Inom ramen för sitt uppdrag har utredaren i januari 1992 föreslagit en ny tjänsteorganisation för de tjänster som utnyttjas för klinisk odontologisk utbildning och forskning. Förslaget har remissbehandlats. I remissyttrandena har bl.a. förslag framförts om kompensation för ökade kostnader som en följd av ändrad omfattning av den kliniska tjänstgöringen.

Uppdraget

Regeringen återkallar det förut nämnda uppdraget att föra statens talan i förhandlingarna med Malmö kommun om kommunalisering av den tandvårdande verksamheten vid Universitetet i Lund.

Utredaren bör i de fortsatta förhandlingarna om ett nytt system för kostnadsersättning utgå från att den tandvårdande verksamheten vid Karolinska institutet och vid Universitetet i Lund kommer att stå kvar som en statlig uppgift. Vidare skall utredaren beakta de remissyttranden (kopior bifogas) som avgivits över förslaget om en ny tjänsteorganisation för de tjänster som utnyttjas för klinisk och odontologisk utbildning och forskning. Härvid skall hänsyn tas till att arbetstidens fördelning mellan uppgifter inom utbildning och forskning sker genom lokala beslut och att uttag av ett maximerat antal timmar för klinisk tjänstgöring bör regleras i arbetstidsavtal. Eventuella förändringar härvidlag kan således inte påverka den slutliga förhandlingen om ett nytt ersättningssystem och om ändrade ersättningsbelopp.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen dels återkallar uppdraget att föra statens talan i förhandlingarna med Malmö kommun om kommunalisering av den tandvårdande verksamheten vid Universitetet i Lund, dels ändrar utredningens uppdrag i enlighet med vad jag anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Utbildningsdepartementet)