Dir. 1992:82

Kommission för granskning av uppgifter om förberedelser för mottagande av militärt bistånd

Dir. 1992:82

Beslut vid regeringssammanträde 1992-07-08

Statsrådet af Ugglas anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild kommission tillkallas för att granska uppgifter om förberedelser för mottagande av militärt bistånd.

Bakgrund

Under efterkrigstidens motsättningar mellan öst- och västblocken förde Sverige en alliansfri politik som syftade till neutralitet i hände lse av krig och som stöddes av ett starkt försvar.

Sverige kunde dock aldrig bortse från risken att dess neutralitetssträvan skulle misslyckas. Om Sverige utsattes för ett militärt an grepp, måste politiken inriktas på att säkra nationens överlevnad med alla de möjligheter som kunde stå till buds.

Olika uppgifter har på senare tid framförts om förberedelser som gjorts på svensk sida för att i detta perspektiv kunna ta emot mili tärt bistånd från stater tillhörande Atlantpakten. Dessa uppgifter har beret ts stor publicitet i svenska nyhetsmedia.

Det är angeläget att så långt som möjligt skapa klarhet om vad som förekommit på detta område. Jag föreslår -- efter att ha samrått med företrädare för det största oppositionspartiet i riksdagen -- att regeringen beslutar att ge detta uppdrag åt en oberoende kommi ssion.

Kommissionens uppdrag bör vara att skapa största möjliga klarhet om de eventuella förberedelser som gjordes för mottagande av militä rt bistånd under decennierna från bloc kbildningens början på 1940-talets slut till avspänningspolitikens egentliga inledning i och med att samtalen om begränsning av de s trategiska rustningarna började i november 1969. Kommissionen skall så långt som möjligt kartlägga de förberedelser som kan ha vidta gits samt redovisa och värdera de avvägningar som gjordes av den politiska och den militära ledningen under dessa decennier.

Uppgifter av betydelse för kommissionens arbete kan finnas i ett vidsträckt arkivmaterial i Sverige och utomlands. Kommi ssionen bör själv avgöra hur omfattande genomgång som kan göras inom ramen för dess uppdrag och vilka delar som måste överlämnas til l senare forskning. Kommissionen bör också förslå vilka delar av dess källmaterial som kan göras allmänt tillgängliga så snart dess uppdrag slutförts.

Kommissionen bör ha tillgång till ett sekretariat med historisk, militär och annan erforderlig expertis. Kommissionens arbete bör be drivas skyndsamt och om möjligt redovisas före utgången av 1993.

att tillkalla en kommission -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med högst sex ledamöter med uppgift att granska uppgif ter om förberedelser för mottagande av militärt bistånd,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och anant biträde åt kommissionen.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Statsrådsberedningen)