Dir. 1992:87

Tillkallande av en särskild utredare med uppgift att utreda vissa frågor om säkerheten vid de svenska utlandsmyndigheterna i f.d. Sovjetunionen

-

Dir 1992:87

Beslut vid regeringssammanträde 1992-09-03

Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Hellsvik, anför.

Mitt förslag

En särskild utredare tillkallas för att utreda vissa frågor om säkerheten vid de svenska utlandsmyndigheterna i f.d. Sovjetunionen.

Uppdraget

Nyligen påträffades installationer för avlyssning i Sveriges generalkonsulat i S:t Petersburg. Vid två tidigare tillfällen har liknande installationer påträffats i den svenska ambassaden i Moskva.

Mot denna bakgrund är det angeläget att skyndsamt undersöka hur säkerhetsfrågorna vid de svenska utlandsmyndigheterna i förutvarande Sovjetunionen har handlagts.

Vid denna utredning bör undersökas vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa tillfredsställande säkerhetsskydd. Därvid bör jämväl granskas hur säkerhetsrutinerna har fungerat vid myndigheterna.

Vidare bör granskas hur Utrikesdepartementets säkerhetsmässiga tillsyn utövats, dvs. i vilken utsträckning föreskrivna inspektioner har utförts och hur sådana inspektioner rapporterats och följts upp, samt hur personal vid utlandsmyndigheterna utbildats i säkerhetsfrågor.

Utrikesdepartementet skall samråda med säkerhetspolisen vad gäller säkerhetsskyddsundersökningar och säkerhetsmässiga bedömningar vid utlandsmyndigheterna. Som ett led i utredningen bör granskas hur sådan samordning skett.

Utredningen bör anförtros en särskild utredare.

Jag har i ärendet samrått med chefen för Utrikesdepartementet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen bemyndigar chefen för Justitiedepartementet

  • att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda vissa frågor om säkerheten vid de svenska utlandsmyndigheterna i f.d. Sovjetunionen,
  • att besluta om experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Ersättning till utredaren och övriga personer bör bestämmas i särskild ordning.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta andra huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Justitiedepartementet)