Dir. 1992:90

Inrättande av ett sameting

Dir. 1992:90

Beslut vid regeringssammanträde 1992?10?01

Chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Unckel, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en organisationskommitté tillkallas med uppdrag att planera och genomföra det första valet till Sametinget och i övrigt förbereda bildandet av Sametinget.

Bakgrund

Regeringen har tidigare i dag beslutat att förelägga riksdagen en proposition om samerna och samisk kultur m.m. Propositionen innehåller bl.a. ett förslag om inrättande av en särskild statlig myndighet - Sametinget - med uppgift främst att bevaka frågor som rör samisk kultur och näring.

Ledamöterna i tinget utses genom val bland den samiska befolkningen. Grundläggande bestämmelser om Sametingets uppgifter och hur det organiseras samt hur ledamöterna utses ges i en särskild lag - sametingslagen.

I sametingslagen ges vidare bl.a. en definition av vem som är same i sametingslagens mening och därigenom har rösträtt vid val till Sametinget och är valbar till tinget.

Val till Sametinget skall hållas vart fjärde år. Valdag är den tredje söndagen i maj. Det första valet till Sametinget äger rum den 16 maj 1993. Landet bildar en valkrets.

Rösträtt till Sametinget har den som är upptagen i sameröstlängd. I sametingslagen ges bestämmelser för hur anmälan till sameröstlängden skall göras och vilka som skall tas upp i röstlängden. Röstning vid valet till Sametinget kan ske på två sätt, antingen genom röstning i vallokal eller genom brevröstning. I sametingslagen ges detaljerade bestämmelser om hur röstningen skall gå till liksom hur valsedlarnas giltighet skall kontrolleras samt om röstsammanräkning och mandatfördelning.

I sametingslagen finns regler om att sameröstlängden får föras med hjälp av automatisk databehandling. Sametingslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1993.

Uppdraget

Uppdraget består i att förbereda och genomföra det första valet till Sametinget 1993. I avvaktan på riksdagens ställningstagande till propositionen, bör de förslag, däribland förslaget till sametingslag, som läggs fram i propositionen ligga till grund för organisationskommitténs arbete. Sedan sametingslagen trätt i kraft skall lagen tillämpas på kommitténs arbete.

Organisationskommittén skall alltså bl.a. fullgöra de uppgifter som enligt sametingslagen ankommer på Sametingets valnämnd. Detta innebär bl.a. att kommittén skall

1. ta emot och registrera anmälningar till sameröstlängden,

2. besluta om den person som anmält sig skall tas upp i sameröstlängden och senast den 10 februari 1993 upprätta en preliminär sameröstlängd samt senast den 10 mars 1993 upprätta en slutlig sameröstlängd,

3. besluta om registrering av grupper, partier eller liknande sammanslutningar samt kandidater som anmält sig till valnämnden för att delta i sametingsvalet,

4. utfärda och distribuera valsedlar,

5. senast 30 dagar före valdagen sända ut röstkort i form av ett ytterkuvert samt ett innerkuvert och ett omslagskuvert till de personer som är upptagna i sameröstlängden,

6. utse valförrättare,

7. besluta om på vilka orter röstning kan ske i vallokal,

8. granska och räkna avgivna röster,

9. fördela mandaten i Sametinget och offentliggöra resultatet av valet.

Kommittén skall, sedan valet till Sametinget vunnit laga kraft, kalla tinget till dess första sammanträde. Detta skall äga rum under augusti eller september 1993.

Det första valet till Sametinget kräver omfattande informationsinsatser. Det gäller att informera om dels Sametinget och dess uppgifter, dels proceduren för anmälan till sameröstlängd och anmälan av kandidater till Sametinget. Det är också fråga om information om hur själva valet till Sametinget skall gå till. Organisationskommittén bör söka samarbete med samerna och deras organisationer för att få ut största möjliga effekt av informationsinsatserna.

Kommittén kan själv upphandla olika informationsinsatser men också fördela medel t.ex. till de samiska organisationerna och andra intressenter inom ramen för de särskilda medel kommittén kommer att förfoga över för information om sametingsvalet. Vidare bör kommittén få träffa avtal om sådana andra praktiska tjänster som behövs.

Ramar för arbetet, samråd m.m.

Även om valet till Sametinget i stort skall gå till på samma sätt som de allmänna valen i landet är det ändå något nytt och oprövat. Organisationskommitten bör därför på olika sätt redan nu förbereda valet. I detta arbete liksom vid genomförandet av valet är det naturligt att kommittén samverkar med bl.a. Riksskatteverket. I detta sammanhang kan det bli aktuellt att upphandla tjänster för sådant som utfärdande av anvisningar för brevröstning och röstning i vallokal, den praktiska hanteringen av röstkort och valsedlar och ADB - stöd för upprättande och användning av sameröstlängden.

Även om valet till Sametinget kommer att bli den dominerande uppgiften för organisationskommittén skall kommittén kunna ta initiativ till och vidta andra åtgärder för att på olika sätt förbereda och underlätta Sametingets bildande och start.

Organisationsuppdraget skall fullgöras inom den ekonomiska ram som regeringen anvisar särskilt. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege?ringen bemyndigar chefen för Utbildningsdepartementet

att tillkalla en kommitté - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med högst fem ledamöter med uppdrag att förbereda och genomföra valet till Sametinget samt att i övrigt förbereda bildandet av tinget,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

att kostnaderna skall belasta åttonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Utbildningsdepartementet)