Dir. 1992:97

Uppdrag att fullfölja avvecklingen av Trafiksäkerhetsverket

Dir. 1992:97

Beslut vid regeringssammanträde 1992-10-29

Chefen för Kommunikationsdepartementet, statsrådet Odell, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att fullfölja avvecklingen av Trafiksäkerhetsverket (TSV) fr.o.m. den 1 januari 1993.

Bakgrund

Regeringen har föreslagit riksdagen att Trafiksäkerhetsverket (TSV) skall avvecklas vid utgången av december 1992 ( prop. 1992/93:2). Vid ingången av budgetåret 1992/93 hade verket 650 årsarbetskrafter.

Förberedelserna för avvecklingen av TSV handhas t.o.m. den 31december 1992 av myndigheten själv. Efter denna tidpunkt återstår dock fortfarande en stor del av arbetet med avvecklingen. Uppsägningstiden för personalen vid TSV kommer att löpa ut under år 1993. Dessu tom skall lokaler och utrustning m.m. avvecklas samt bokslut för andra halvåret 1992 upprättas efter den 31december 1992. Det innebär att det kommer att finna s behov av en övergångsorganisation för att fullfölja avvecklingen av TSV fr.o.m. den 1januari 1993.

Regeringen bör uppdra åt Statens arbetsgivarverk att sluta avtal med berörda arbetstagarorganisationer om tjänstgöringsskyldighet fö r dem som sagts upp från anställning vid TSV och som inte fått någon annan anställning den 1januari 1993 att fullgöra sin tjänstgöri ng enligt vad som bestäms av den särskilde utredaren.

Uppdraget

Utredaren skall fr.o.m. den 1januari 1993 utöva arbetsgivarens befogenheter och fullgöra arbetsgivarens skyldigheter gentemot dem som efter den 31december 1992 har kvar sin anställning vid TSV. Vidare skall utredaren fr.o.m. den 1januari 1993 ansvara för att avvecklingen av TSV slutförs.

Arbetet innebär bl.a.

  • att ge de anställda kontinuerlig information,
  • att fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och aktivt verka för att underlätta att den kvarvarande personalen k an få nytt arbete,
  • att utnyttja tillgängliga stödresurser i avvecklingsa rbetet, framför allt Trygghetsstiftelsen och arbetsförmedlingen men också Riksrevisionsverket, Statskontoret, Statens arbetsgivarverk och Statshälsan,
  • att slutligt reglera alla fordringar och skulder samt upprätta bokslut,
  • att genomföra slutlig arkivläggning och i samband därmed redovisa en planering av överföringen av arkivet till arkivmyndighet,
  • att vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. slutföra matriklar, avveckla lokaler och utrustning m.m.,
  • att avsluta alla återstående kontrakt och övriga åtaganden.

Utredaren skall därutöver, under förutsättning att det inte inkräktar på arbetet med TSV, mot ersättning biträda Vägverket i deras omstruktureringsarbete.

Arbetet skall slutföras före utgången av december 1993.

Arbetet skall dokumenteras med en rapport.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Kommunikationsdepartementet att om riksdagen bifaller regeringens proposition 1992/93:2 om vissa organisatoriska frågor inom trafiksäkerhetsområdet såvitt gäller förslaget att lägga ned TSV

tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att fullfölja avvecklingen av TSV fr.o. m. den 1januari 1993,

besluta om sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Regeringen kommer senare att besluta om vilket anslag kostnaderna för uppdraget skall belasta.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Kommunikationsdepartementet)