Dir. 1993:5

Tilläggsdirektiv till utredningen om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Dir. 1993:5

Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 1993

Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet, statsrådet Hörnlund, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att den särskilde utredaren med uppdrag att föreslå utformningen och finansieringen av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (dir. 1992:24) genom tilläggsdirektiv ges ett utvidgat uppdrag såvitt avser finansieringen av de kontanta understöden.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade jag den 20 februari 1992 en särskild utredare med uppdrag att föreslå utformning och finansiering av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (dir. 1992:24). Sedan utredaren tillsattes har kostnaderna för de kontanta understöden stigit snabbt och ett växande finansiellt problem har uppstått.

Kostnaderna för det kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) och arbetslöshetsförsäkringen finansieras med en socialavgift, benämnd arbetsmarknadsavgift, och såvitt avser arbetslös hetsförsäkringen dessutom med en avgift från arbetslöshetskassorna benämnd finansieringsavgift. Dessa avgifter samlas på ett konto hos Riksgäldskontoret, vanligtvis kallat arbetsmarknadsfonden, varifrån kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen, KAS, permitteringslöneersättningen samt vissa utbildningsbidrag täcks.

Det nuvarande finansieringssystemet bygger på principen att de avgifter som flyter in till arbetsmarknadsfonden under en konjunkturcykel fullt ut skall täcka statens kostnader för de ändamål som finansieras från fonden.

Detta finansieringssystem klarar emellertid inte den nuvarande kostnadsutvecklingen och omfattningen på arbetslösheten. Ett växande underskott har därför uppstått i arbetsmarknadsfonden. Detta medför ett stort upplåningsbehov för staten som kan uppskattas till över 40 000 miljoner kronor vid utgången av budgetåret 1993/94.

Utredningsuppdraget

Det är inte rimligt att under någon längre tid fortsätta att täcka underskottet i arbetsmarknadsfonden genom upplåning. Den finansiella grunden för arbetsmarknadsfonden måste förstärkas. Utredaren skall därför föreslå utformning av ett system som medger en ansvarsfull finansiering utan upplåning.

Utredaren skall lägga fram alternativa förslag till finansiering. Han skall vidare vid utformningen av sina förslag föreslå en nivå på de förmåner och avgifter som sammantaget behövs för att klara finansieringsbehovet på både lång och kort sikt.

Utredaren skall i sitt fortsatta arbete beakta att arbetsgivarna och de förvärvsarbetande även i framtiden skall ha huvudansvaret för finansieringen av de kontanta understöden. Med anledning av den mellan regeringen och Socialdemokratiska arbetarepartiet träffade överenskommelsen skall utredaren även beakta att ett förstatligande av arbetslöshetsförsäkringen inte är aktuell.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen beslutar om tilläggsdirektiv till utredningen om en obligatorsik arbetslöshetsförsäkring i enlighet med vad jag nu har anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hemställan.