Dir. 1995:108

Tilläggsdirektiv till Kommittén om levnadsvillkor i storstadsområden (S 1995:01)

-

Dir. 1995:108

Beslut vid regeringssammanträde den 13 juli 1995

Sammanfattning av uppdraget

Kommittén (S 1995:01) om levnadsvillkor i storstadsområden får i särskilt uppdrag att utarbeta förslag till svenskt program för gemenskapsinitiativet URBAN, som syftar till att finna lösningar på sociala problem i storstadsområden.

Kommitténs nuvarande uppdrag

Den 16 mars 1995 beslutade regeringen (dir. 1995:35) att Utredningen om levnadsvillkor i storstadsområden skall arbeta som en kommitté med företrädare för de tre storstadsområdena.

Kommitténs uppgift är att i dialog med berörda föreslå och initiera åtgärder som syftar till att skapa bättre förutsättningar för att i bostadsområdena i storstadskommunerna ta till vara de olika resurser och möjligheter som finns och som kan användas för en positiv utveckling, särskilt vad beträffar barn och ungdom med svåra uppväxtförhållanden.

Kommittén skall för att fullfölja sitt uppdrag bl.a.

  • genomföra en kartläggning av de åtgärdsprogram och andra aktiviteter inom framför allt social-, utbildnings- och arbetsmarknadsområdena som kan ha betydelse för en positiv utveckling i de aktuella bostadsområdena,
  • lämna förslag till riktlinjer för hur bostadsområdena bättre än för närvarande skall kunna ta till vara sina totala resurser, i form av myndighetsinsatser och ideella insatser, i samverkan och utan hinder av traditionella uppgiftsgränser,
  • ta initiativ till och genomföra konkreta projekt med den angivna inriktningen,
  • föreslå behövliga förändringar av lagteknisk, finansiell och organisatorisk natur för att bättre samordning och samverkan mellan olika myndigheter skall kunna uppnås.

Gemenskapsinitiativ

I medlemsavtalet mellan Sverige och Europeiska unionen fastslås bl.a. hur mycket medel som skall tillfalla Sverige ur strukturfonderna under perioden 1995-1999. I överensstämmelse med gällande regler för dessa fonder skall nio procent av det totala svenska strukturfondsbeloppet (127,8 miljoner ecu) avsättas för gemenskapsinitiativ. Den 4 april 1995 beslutade EG-kommissionen om beloppets fördelning mellan olika initiativ, bl.a. att 3,37 miljoner ecu, motsvarande ca 30 miljoner kronor skall avsättas till gemenskapsinitiativet URBAN.

Gemenskapsinitiativet URBAN syftar till att finna lösningar på sociala problem i storstadsområden genom att stödja sociala och ekonomiska åtgärdsprogram, förnyelse av infrastruktur och service samt miljömässiga förbättringar. Projekt som stöds bör vara fleråriga och kunna användas som förebilder så att erfarenheterna av projekten kan användas i andra liknande områden. Projekt som är av innovativ karaktär samt utgör delar av en långsiktig strategi prioriteras.

I skrivelse från kommissionen den 18 maj 1995 meddelas att Sverige inom fyra månader, räknat från nämnda datum, skall utarbeta och till ansvarigt generaldirektorat överlämna förslag till program för respektive initiativ.

Det särskilda uppdraget

Kommittén får i uppdrag att utforma ett förslag till svenskt URBAN-program. Antalet projekt som föreslås i programmet bör begränsas till ett eller ett fåtal.

Förslaget skall utarbetas i enlighet med de riktlinjer som gäller för initiativet, bl.a. skall det framgå hur genomförande och övervakning av programmet skall ske. Vidare skall det av förslaget framgå hur den nationella medfinansieringen (statliga, kommunala och landstingskommunala medel) skall ordnas.

I arbetet bör kommittén beakta det pågående arbetet med att utarbeta ett nationellt brottsförebyggande program samt Sveriges initiativ inom Europeiska unionen om åtgärder på det brottsförebyggande området.

Tidsramar och samråd

Det särskilda uppdrag som kommittén härmed får skall redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 7 september 1995.

Vad gäller utformningen av genomförande- och övervakningsorganisation skall kommittén samråda med Närings- och teknikutvecklingsverket.