Dir. 1995:114

Kartläggning och analys av den offentliga sektorns upphandling av varor och tjänster med miljöpåverkan

Dir. 1995:114

Beslut vid regeringssammanträde den 24 augusti 1995.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att kartlägga sådana varu- och tjänsteområden i offentlig upphandling som kan bedömas ha väsentlig betydelse för miljön. Utredningen har till syfte att utgöra grunden för bedömningar av vilka miljökrav som kan och bör ställas vid en offentlig upphandling. Utredaren skall göra en strategisk analys för att identifiera för vilka produktgrupper och tjänster möjligheterna och nyttan av att ställa miljökrav vid en sådan upphandling är störst.

Miljöanpassad offentlig upphandling

Den offentliga sektorn svarar för en betydande del av ekonomin. Genom val av en tydlig strategi för sin upphandling har det allmänna stora möjligheter att påverka marknaden.

Upphandling av teletjänster och andra kommunikationer är klassiska områden. Energisektorn är ett annat viktigt exempel. Genom sin ledande ställning och sina stora upphandlingsvolymer kan den offentliga sektorn bidra till att miljöhänsyn tas i produktion och konsumtion.

För att möjliggöra en sådan utveckling krävs en kartläggning av den offentliga sektorns upphandling och en analys av vilka områden som skall prioriteras. Genom att ange enhetliga miljökrav för upphandlingen kan den offentliga sektorn bidra till en snabbare och mer vittgrenad miljöteknisk utveckling.

Statens naturvårdsverk, Kemikalieinspektionen och Nämnden för offentlig upphandling har under våren 1995 genomfört ett projekt om offentlig upphandling och miljöaspekter. Projektets resultat kommer att redovisas i en rapport under hösten 1995 som tar upp lagstiftningsaspekter, begreppet offentlig upphandling och exempel på erfarenheter av svensk miljöanpassad upphandling. Även internationella erfarenheter redovisas.

Fortfarande saknas tillfredsställande statistik om användningen av olika produktgrupper och tjänster inom offentlig förvaltning. Uppgifter behövs om hur stora mängder som upphandlas och hur stor andel av de totala inköpen den offentliga upphandlingen står för. Kunskap krävs också om produktgruppernas och tjänsternas miljöpåverkan för att kunna avgränsa arbetet till de mest relevanta områdena.

I vissa produkt- och tjänstegrupper, där den offentliga sektorn har en mindre marknadsandel, kan effekten öka av en miljöanpassad upphandling genom t.ex. samarbete med inköpare i den privata sektorn. Därför bör också företagens upphandling beaktas i vissa delar.

Utredningsuppdraget

En särskild utredare ges i uppdrag att redovisa en översiktlig bild av den offentliga sektorns upphandling där den kan få konsekvenser för miljön. Utredaren skall göra en rimlig avgränsning av den offentliga sektorn. Uppdraget omfattar inte försvarets upphandling.

Utredaren skall samla in statistik om den offentliga sektorns upphandling av produktgrupper och tjänster och föreslå en metod för en årlig uppföljning. Statistiken bör redovisas i antal enheter eller värdet av upphandlingen, beroende på vad som är möjligt och ter sig relevant. Ett svenskt statistiksystem bör vara möjligt att integrera med motsvarande inom EU. Om privat upphandling står för en stor del av marknaden, är även en kartläggning av dessa produktgrupper och tjänster av intresse.

Utredaren skall göra en strategisk analys i syfte att identifiera för vilka produktgrupper och tjänster möjligheterna och nyttan av att ställa miljökrav är störst. Analysen skall innehålla en bedömning av vilken roll offentlig upphandling kan spela för att driva på hänsyn till miljön. Analysen skall grundas på vilken miljöpåverkan produktgrupper och tjänster har, där påverkan också under produktion och distribution i vissa fall bör beaktas.

Utredaren bör samråda med Statistiska centralbyrån och andra berörda myndigheter, samt ta del av utländska erfarenheter på området.

I sitt förslag om insamling av statistik bör utredaren sträva efter att begränsa kraven på uppgiftslämnande från företagen. Statistiken bör därför i princip baseras på uppgifter som redan i dag samlas in från företagen.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50),

jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23).

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 1995.