Dir. 1995:115

Tilläggsdirektiv till Nomineringsrätts- och valkretskommittén (Ju 1994:06)

-

Dir. 1995:115

Beslut vid regeringssammanträde den 24 augusti 1995

Sammanfattning av uppdraget

Nomineringsrätts- och valkretskommittén (Ju 1994:06) får i särskilt uppdrag att följa upp resultatet av den möjlighet att rösta på person som kommer att finnas vid valet i Sverige av företrädare till Europaparlamentet den 17 september 1995.

Kommitténs nuvarande uppdrag

Den 9 juni 1994 tillkallade regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté som skall se över vissa frågor med anknytning till valsystemet (dir. 1994:49).

Kommittén, som har antagit namnet Nomineringsrätts- och valkretskommittén, skall i första hand se över och lämna förslag till ytterligare åtgärder för att komma till rätta med missbruk av den fria nomineringsrätten, överväga möjligheterna att införa symboler på valsedlar och undersöka förutsättningarna för en eventuell delning av vissa större riksdagsvalkretsar. Utredningens övergripande syfte är att skapa ytterligare förutsättningar för goda kontakter mellan väljare och valda. Det anges också i direktiven att det är angeläget att kommittén söker nå sådana lösningar på de olika frågorna att de samlar en bred majoritet. Utredningsarbetet skall enligt direktiven vara avslutat före 1995 års utgång.

Genom tilläggsdirektiv den 26 januari 1995 fick kommittén i särskilt uppdrag att följa upp den försöksverksamhet som ägde rum i sju kommuner vid 1994 års val till kommunfullmäktige, där väljarna har kunnat avge särskild personröst (dir. 1995:7). Enligt direktiven var det särskilda uppdraget inte mer omfattande än att det borde kunna slutföras inom den ursprungliga tidsramen för kommitténs arbete.

Efter överläggningar kom riksdagspartierna under år 1993 överens om att personröstning skall tillämpas första gången vid 1998 års val. Personröstningen skall genomföras enligt den modifierade danska modell med preferensröstning som Personvalskommittén presenterade i sitt betänkande Ökat personval (SOU 1993:21). Partierna kom också överens om att en sådan personvalsreform borde föregås av försök på så sätt att det vid val till kommunfullmäktige i minst tre representativa kommuner år 1994 skulle vara möjligt för väljarna att personrösta.

Mot bakgrund av överenskommelserna beslutade riksdagen om grundlagsändringar, varigenom det bl.a. infördes en ny bestämmelse i 3 kap. 1 § regeringsformen. Bestämmelsen innebär att vid val till riksdagen sker röstning på parti med möjlighet för väljarna att avge särskild personröst. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 1995 (SFS 1994:1469). I propositionen 1994/95:154 Val till Europaparlamentet m.m. anförde regeringen följande. Ett svenskt system för val till Europaparlamentet bör så långt det är möjligt utformas så att det ansluter till nu gällande ordning för riksdagsval. Eftersom det står klart att det vid 1998 års allmänna nationella val och framöver kommer att finnas möjlighet till personröstning, talar starka skäl för att valet till Europaparlamentet även i detta avseende bör genomföras på ett sätt som ansluter till det som gäller vid val till riksdagen. Därför borde väljarna vid 1995 års val till Europaparlamentet ges möjlighet att avge personröst enligt samma regler som förutses gälla för 1998 års riksdagsval.

I frågan om hur många personröster en kandidat måste få för att partiets rangordning på valsedeln skall sättas ur spel, dvs. vilken nivå som är lämplig för en spärr, föreslog regeringen att spärren skulle sättas vid den undre gräns som Personvalskommittén föreslagit, dvs. 5 procent. Riksdagen godtog regeringens förslag (bet. 1994/95:KU40, rskr. 1994/95:273).

Nomineringsrätts- och valkretskommittén får i uppdrag att följa upp resultatet av personröstningen vid valet av Sveriges företrädare till Europaparlamentet den 17 september 1995.

Kommittén har nu, vid sidan av sitt ursprungliga uppdrag, fått två olika uppdrag att följa upp personvalsverksamhet. Det sammanlagda arbetet kan inte förväntas bli klart till utgången av år 1995. Kommittén skall därför redovisa sina överväganden i två etapper. I en första etapp, senast den 31 december 1995, skall kommittén fullfölja det uppdrag som lämnats den i de ursprungliga direktiven.

I en andra etapp skall de två uppdragen om personvalsverksamheten redovisas. Utredningsarbetet i denna etapp skall vara avslutat senast den 1 mars 1996.