Dir. 1995:122

Förvaltning av donationskapital vid universitet och högskolor

Dir. 1995:122

Beslut vid regeringssammanträde den 31 augusti 1995

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att utreda frågan om för- valtning av donationskapital vid universitet och högskolor.

Det krävs en prövning av hur statliga regler skall kunna tillämpas för att syftet med fond- och egendomsförvaltningen skall kunna uppnås utan att principerna för den statliga styr- ningen och ekonomiadministrationen åsidosätts. Förslag om eventuellt behövliga kompletteringar av regelsystemen skall läggas fram.

Utredaren skall lägga fram förslag till de åtgärder som fordras för de fall där donationsvillkor m.m. är sådana att tillgångarna inte ingår i den statliga förmögenheten utan i stiftelser.

Bakgrund

Under senare år har betydande förbättringar genomförts inom ekonomiadministrationen i staten. Bokföringen och redovis- ningen har utvecklats och effektiviserats. Revisionen har också förbättrats. Mot denna bakgrund aktualiseras efter hand olika frågeställningar där klarhet behöver skapas.

Riksrevisionsverket (RRV) har under de senaste budgetåren i revisionsberättelser framfört anmärkningar mot åtgärder som vissa av universiteten vidtagit som ett led i förvaltningen av de tillgångar som tillkommit genom donationer och gåvor, den s.k. fond- och egendomsförvaltningen. Dessa tillgångar är i vissa fall av mycket betydande omfattning. I den balansräkning som Uppsala universitet lämnade för sin fond- och egendomsför- valtning avseende budgetåret 1993/94 uppgick omslutningen till ca 1 296 miljoner kronor. Omslutningen för Uppsala universitet i övrigt var för samma period ca 2 342 miljoner kronor. Balansräkningen för fond- och egendomsförvaltningen var inte konsoliderad i den balansräkning som lämnades för universite- tet.

RRV har sålunda bl.a. anmärkt på att Uppsala universitet tecknat checkräkningskredit i bank, vilket inte är tillåtet för statliga myndigheter. Av universitetets yttrande framgår att krediten tecknades för att erhålla kapital för renovering av en fastighet, som inköpts med fondmedel. Praxis för förvaltning och redovisning av donationskapital har enligt universitetet utvecklats under en mångårig tradition. Uppsala universitet fick även anmärkning för att en fastighet anskaffats genom förvärv av ett kommanditbolag. Av universitetets yttrande framgår att man handlat utifrån praxis att universitetet har rätt att göra placeringar av donationskapital utan regeringens tillstånd i varje enskilt fall. Lunds universitet har vidare fått anmärkning på grund av förvärv av aktier i bolag utan regeringens tillstånd. Enligt universitetet finansierades förvärvet helt med medel från avkastningen från akademihemman.

Uppsala universitet har inkommit med en skrivelse daterad 1994-06-28 (Dnr 3881/94) till Utbildningsdepartementet där universitetet hemställer om att bli undantaget från generella statliga bestämmelser såvitt gäller fond- och egendomsför- valtningens verksamhet. Skrivelsen har remitterats till RRV som inte bedömer att Uppsala universitet bör medges några undan- tag från de generella statliga bestämmelserna för fond- och egendomsförvaltningen. Frågan om universitetets möjlighet att placera gåvo- och donationsmedel i aktier och andra värdepap- per ansåg RRV borde utredas ytterligare. Dessutom ansåg RRV att en prövning borde göras av om inte vissa fonder och donationer borde klassificeras som en eller flera stiftelser.

Utredaren skall med utgångspunkt i gällande regelsystem för statlig styrning och förvaltning lämna förslag till en lämplig ordning för hur ägande och förvaltning av fond- och donations- kapital inom universitets- och högskoleområdet skall utformas med hänsyn till de förutsättningar som gäller till följd av donationsvillkor m.m.

Utredaren skall lämna förslag på hur kapitalförsörjningsför- ordningen och andra statliga regler skall tillämpas i samband med att donationsmedel används för investeringar. Utredaren skall pröva vilka möjligheter som bör finnas att placera gåvo- och donationsmedel i aktier och andra värdepapper, bilda stiftelser eller bolag, förvärva bolag eller anläggningstillgångar, fastigheter, mark m.m. För placering i fastigheter inkluderas även frågor om uppförande, försäkring, köp och försäljning. I samband med utredningen om hur donationsmedel får placeras bör en genomgång göras av vilka risknivåer som kan accepteras för olika placeringsformer och hur säkerheter bör ställas för lån.

Utredaren skall lägga fram förslag om de eventuella komplette- ringar av regelsystemen som fordras för att statliga regler skall kunna användas för en effektiv och säker kapitalförvaltning.

Regleringen av den statliga fond- och egendomsförvaltningen är i dagsläget inte heltäckande. Utredaren skall lägga fram förslag till allmän reglering av området, i de delar som ingår i detta uppdrag, och till vilka särskilda ekonomiadministrativa krav som bör ställas på universitet och högskolor med fondför- valtning.

Utredaren skall klarlägga om donationsvillkor m.m. i före- kommande fall är sådana att tillgångarna inte ingår i den statliga förmögenheten utan i stiftelser. Förslag skall läggas fram om vilka åtgärder som behöver vidtas i sådana fall och hur staten skall kunna tillgodose sitt behov av insyn i stiftelser- na.

Utredaren bör i sitt arbete beakta att även andra myndigheter än universitet- och högskolor har fondtillgångar m.m. En eventuell reglering av området bör så långt möjligt kunna vara tillämplig även för övriga myndigheter som berörs. Utredaren bör i dessa fall bedriva arbetet i kontakt med berörda myndigheter.

Utredaren skall i sitt arbete ha kontakt med Utredningen av ansvaret för förvaltningen av statliga fastigheter inom universi- tets- och högskoleområdet m.m. (dir. 1994:105).

Universitet och högskolor skall bistå utredaren med det material och den hjälp som utredaren kan behöva för att fullgöra uppdraget.

Utredaren skall iaktta direktiven till samtliga utredare och kom- mittéer om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23) och om redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50).

Utredaren skall så långt möjligt redovisa sitt uppdrag efterhand. Slutligt förslag skall lämnas senast den 15 april 1996.