Dir. 1995:156

En gemensam allmän försäkringskassa för Skåne

Dir. 1995:156

Beslut vid regeringssammanträde den 7 december 1995

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att i samråd med Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna i Kristianstads län och Malmöhus län utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam allmän försäkringskassa för Skåne och, om det finns sådana förutsättningar, lämna förslag om den nya försäkringskassans organisation och lokalisering.

Bakgrund

Riksdagen beslutade den 17 maj 1995 (bet. 1994/95:SfU10, rskr.1994/95:343) att ge regeringen till känna vad utskottet anfört beträffande en utredning om sammanslagning av försäkrings- kassorna i Skåne.

Utskottet pekade därvid på det arbete, bl.a. av Regionberedningen, som bedrivits i syfte att pröva olika vägar för att effektivisera den offentliga verksamheten och förbättra servicen till medborgarna. En sammanslagning av försäkringskassorna i Skåne skulle kunna innebära administrativa förenklingar och att resurser kan frigöras och styras till områden där de bäst behövs, t.ex. rehabiliteringsarbetet. Utskottet erinrade också om den sammanslagning som gjordes år 1992 av två tidigare försäkringskassor i Skåne (Malmö och Malmöhus)som medfört positiva resultat för verksamheten. Utskottet framhöll att erfarenheterna som därvid hade vunnits kunde tas till vara i ett sådant arbete.

Det strukturella omdaningsarbete som för närvarande pågår i Skåneregionen bör även aktualisera organisationen av försäkringskassornas verksamhet. Det är viktigt att också samarbetet med olika aktörer på framför allt rehabiliteringsområdet inom regionen fungerar väl och ger förutsättningar för en rationell verksamhet. En sammanslagning av de två försäkringskassorna i Kristianstads län och Malmöhus län bör också kunna leda till administrativa besparingar. De resurser som därvid kan frigöras bör kunna användas för att möta de besparingskrav som ålagts kassorna.

Uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att i samråd med Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna i Kristianstads och Malmöhus län utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam försäkringskassa för Skåne och, om det finns sådana förutsättningar, lämna förslag om den nya försäkringskassans organisation och lokalisering.

Utredaren skall leda en särskild samrådsgrupp med representanter för Riksförsäkringsverket och de båda försäkringskassorna. Samrådsgruppen skall förbereda åtgärder som avser den nya försäkringskassans styrelsesammansättning och lokaliseringsort.

Utredaren skall, i samverkan med Riksförsäkringsverket och de båda försäkringskassorna, föreslå och genomföra de åtgärder som erfordras för en sammanslagning av de båda försäkringskassorna. Utredaren bör också samråda med dem som arbetar med frågor om att skapa gemensamma institutioner i Skåne.

Utredningsarbetet bör genomföras så att en sammanläggning av kassorna blir möjlig att genomföra den 1 januari 1998.

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om prövning av offentliga åtaganden (dir. 1994:23) och om redovisning av jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124).