Dir. 1995:17

Tilläggsdirektiv till Vägtullsutredningen (K 1994:03) avseende utformning av alternativ till vägtullar i Göteborg

Dir. 1995:17

Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 1995

Sammanfattning av uppdraget

Vägtullsutredningen (K 1994:03) skall

  • undersöka omfattningen av och tidsplanen för de vägprojekt som Göteborgsöverenskommelsen avser,
  • undersöka möjligheten att använda annan lokalt eller regionalt avgränsad finansiering än vägtullar samt
  • föreslå en samlad lokal eller regional finansiering av de redovisade vägprojekten.

Bakgrund

Vägtullsutredningen har till uppgift att göra överväganden och lämna förslag kring utformningen av vägtullar. Ett delbetänkande med ställningstaganden i vissa övergripande frågor, förslag avseende utformningen av vägtullar i Stockholmsområdet samt ett förslag till generell lagstiftning avlämnades i november 1994. Detta delbetänkande remissbehandlas för närvarande.

Vid riksdagens behandling av Göteborgsöverenskommelsen med anledning av propositionen 1993/94:169 (bet. 1993/94:TU34, rskr. 1993/94:435) anförde riksdagen bl.a. att den tillkallade Vägtullsutredningen skulle ges i uppdrag att undersöka dels omfattningen av de projekt som Göteborgs- överenskommelsen avser, dels möjligheten att använda annan lokalt eller regionalt avgränsad finansiering än vägtullar.

Utredaren skall utöver vad som anges i de ursprungliga direktiven överväga andra lokalt eller regionalt avgränsade finansieringsmöjligheter än enbart vägtullar. Dessa finansieringssätt skall var för sig eller i kombination med varandra ge tillräckliga nettointäkter så att vägprojekten som enligt Göteborgsöverenskommelsen skall finansieras med vägtullar kan finansieras i sin helhet utan anslag över statsbudgeten. Vidare skall utredaren redovisa miljökonsekvensbeskrivningar av föreslagna alternativ och kombinationer.

Utredaren bör undersöka hur finansieringssätt och miljöanpassning kan förenas i samma system.

Utredaren skall också undersöka omfattning och tidsplan för de alternativfinansierade vägprojekten i överenskommelsen med syfte att minska den finansiella belastningen i projektet. Undersökningen skall även omfatta alternativa utformningar av vägtullssystemet. Härvid bör utredaren beakta den redovisning som Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län lämnat enligt 6 kap. 2 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. beträffande områden som berörs av Göteborgsöverenskommelsen med bilagd miljökonsekvensbeskrivning samt remissutfallet av denna redovisning.

Om nya finansieringslösningar tas fram till följd av utredningsarbetet, skall enighet om finansieringslösningen nås med och bekräftas av parterna.

Vidare skall utredaren lämna ett förslag till tidsplan för genomförandet av det föreslagna finansieringssystemet i Göteborg.

Utredaren skall avlämna sitt slutbetänkande senast den 15 augusti 1995.