Dir. 1995:24

Tilläggsdirektiv till delegationen (K 1993:03) för prognos- och utvecklings- verksamhet inom transportsektorn

Dir. 1995:24

Beslut vid regeringssammanträde den 2 mars 1995

Sammanfattning av uppdraget

Delegationen (K 1993:03) för prognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn (DPU) ges i uppdrag att

  • biträda kommittén (K 1995:01) med uppdrag att utarbeta en nationell plan för kommunikationerna i Sverige och lämna underlag,
  • i samråd med berörda myndigheter samordna utformningen av de scenarion som kommittén definierar,
  • i samråd med berörda myndigheter samordna den samhällsekonomiska utvärderingen av scenariona,
  • gentemot kommittén ansvara för kvaliteten i de samhällsekonomiska beräkningarna.

Bakgrund

DPU har ansvar för att utarbeta prognoser för trafikutvecklingen samt planeringsmodeller och samhällsekonomiska bedömningar rörande utvecklingen av transportsystemet. Vidare skall delegationen bistå trafikverken med underlag till deras arbete med att utveckla och följa upp de trafikpolitiska delmålen inom trafiksektorn. Arbetet syftar till att utveckla och förbättra underlaget för den långsiktiga infrastruktur- planeringen.

Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att en utgångspunkt för investeringsplaneringen måste vara en helhetssyn på trafiksystemet och att samtliga trafikslag bör integreras i planeringsprocessen (bet. 1991/92:TU22, rskr. 1991/92:333, bet. 1992/93:TU35, rskr. 1992/93:446).

Riksdagen har också framhållit att förhållandet mellan de olika trafikslagen, tillgängligheten, regionalpolitiska satsningar samt frågor om finansiering och kostnadsfördelning mellan de olika kommunikationsslagen skall avvägas utifrån politiska överväganden (bet. 1993/94:TU16, rskr. 1993/94:154).

Regeringen bemyndigade mot denna bakgrund den 22 december 1994 chefen för Kommunikationsdepartementet att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utarbeta en nationell plan för kommunikationerna i Sverige (Dir. 1994:140). Chefen för Kommunikationsdepartementet förordnade den 1 februari 1995 med stöd av regeringens bemyndigande ordförande och ledamöter i kommittén (K 1995:01). Riksdagen har uttalat att en utgångspunkt för kommittén skall vara att ge investeringarna en inriktning mot ett miljöanpassat transportsystem som samtidigt bidrar till ökad välfärd och tillväxt (bet. 1993/94:TU16, rskr. 1993/94:154).

Kommittén skall i ett helhetsperspektiv utreda bl.a. trafikeringsfrågor, miljöanpassning, infrastrukturens utformning och investeringsplaneringens inriktning, dimensionering av trafiken samt åtgärder på informationsteknikområdet. Kommitténs förslag skall ligga till grund för ett samlat förslag till kommunikationspolitiskt beslut.

Kommittén skall till regeringen lämna ett delbetänkande den 15 januari 1996 som bland annat redovisar alternativa inriktningar samt ger ett förslag till inriktning av infrastrukturinvesteringarna under perioden 1998-2007.

Överväganden

Den parlamentariska kommittén (K 1995:01) med uppdrag att utarbeta en nationell plan för kommunikationerna i Sverige behöver ett allsidigt och uttömmande underlag för sina ställningstaganden. Särskilt gäller detta inför kommitténs delbetänkande som för planeringsomgången 1998-2007 kommer att ersätta de inriktningsdokument som annars skulle ha utarbetats på trafikverken. Underlagsmaterialet till kommittén bör därför minst omfatta hela Vägverkets och Banverkets verksamhet. För att kommittén skall kunna göra en övergripande helhetsbedömning utifrån underlagsmaterialet bör det så långt möjligt samordnas mellan berörda myndigheter innan det lämnas till kommittén.

Uppdraget

DPU skall biträda kommittén (K 1995:01) med uppdrag att utarbeta en nationell plan för kommunikationerna i Sverige och lämna underlag till kommitténs arbete. DPU ges också i uppdrag att, i samråd med berörda myndigheter, samordna utformningen av och den samhällsekonomiska utvärderingen av de scenarion som kommittén definierar. DPU skall ansvara för kvaliteten i de samhällsekonomiska beräkningarna gentemot kommittén. Underlagsmaterialet skall tas fram i samråd med kommittén. Redovisningen skall ske löpande till kommittén.

Övrigt

Delegationen skall i sitt arbete beakta regeringens direktiv till kommittéer och särskilda utredare att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (Dir. 1992:50) och regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att pröva offentliga åtaganden (Dir. 1994:23) och jämställdhetspolitiska konsekvenser (Dir. 1994:124).