Dir. 1995:26

Organisation av två nya myndigheter för forskning och utveckling inom arbetslivsområdet, m.m.

-

Dir. 1995:26

Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 1995

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall tillkallas med uppgift att förbereda och lämna förslag till bildande av två nya myndigheter för forskning och utveckling inom arbetslivsområdet med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition 1994/95:158. Utredaren skall också lämna förslag till avveckling av nuvarande myndigheter.

Utredaren skall bl.a.

  • utarbeta organisationsplan för myndigheterna
  • utarbeta förslag till instruktion för myndigheterna
  • lämna förslag till namn på myndigheterna
  • lämna förslag till ordning för avveckling av de nuvarande myndigheterna efter den 30 juni 1995 samt redovisa uppskattning av avvecklingskostnaderna
  • anställa personal vid myndigheterna
  • lämna förslag till budget för var och en av de båda myndigheterna

Bakgrund

I prop. 1994/95:158 föreslås att de verksamhetsutförande delarna i Arbetsmiljöinstitutet, Institutet för arbetslivsforskning och Arbetsmiljöfonden samorganiseras i en ny Forsknings- och Utvecklingsmyndighet samt att Arbetsmiljöfondens medelsbeviljande funktion överförs till ett Råd för Forskning och Utveckling inom arbetslivsområdet. Myndigheterna föreslås inrättade den 1 juli 1995.

Uppdraget

Den särskilde utredaren skall dra upp riktlinjer för de båda nya myndigheternas organisation, kompetens och arbetsformer i enlighet med vad som anförs i prop. 1994/95:158. Utredaren skall därvid utarbeta förslag till instruktioner för myndigheterna samt utforma organisationsplaner. Förslag till instruktioner och namn på myndigheterna skall lämnas senast den 15 maj 1995.

Den nuvarande lokaliseringen av verksamheten bör behållas så att huvuddelen av verksamheten finns i Stockholmsområdet och att den nuvarande forskningsverksamheten i Umeå behålls där.

Utredaren skall lämna förslag till budget för de båda myndigheterna. Utgångspunkten är att myndigheterna för budgetåret 1995/96 (18 månader) sammantaget disponerar ett ramanslag på 1 214 483 000 kr. varav 358 518 000 kr. är förvaltningskostnader. Utredaren skall föreslå en fördelning av anslaget för myndigheterna i två anslagsposter för förvaltningskostnader och två för verksamheten för vardera myndigheten.

Utredaren skall i sitt arbete beakta kravet på 11 procents rationalisering av myndigheternas förvaltningskostnader t.o.m. år 1998.

För den personal som är anställd i de nuvarande myndigheterna när dessa upphör, gäller att anställningsavtalet och anställningsförhållandet övergår till någon av de nya myndigheterna om inte arbetstagaren motsätter sig detta (se 6 b § lagen (1992:80) om anställningsskydd).

Utredaren skall anställa personal i de nya myndigheterna samt vidta andra åtgärder som bedöms nödvändiga för att verksamheterna skall kunna starta den 1 juli 1995. Utredaren får därmed besluta om anställningar fram till och med den 30 juni 1995. Generaldirektören för det nya institutet samt chefen för rådet utses av regeringen.

Utredaren skall också vidta andra förberedande åtgärder. Till sådana åtgärder hör att klara ut redovisningssystem, arkiv- och lokalfrågor. I ekonomiadministrativa frågor bör utredaren samråda med Riksrevisionsverket.

Utredaren skall vidare senast den 15 maj 1995 lämna förslag till hur avvecklingen av de nuvarande myndigheterna skall hanteras efter den 30 juni 1995 samt redovisa en beräkning av kostnaderna i samband med avvecklingen. Uppdragets övriga delar skall redovisas senast den 9 juni 1995.

För utredarens arbete gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124), att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir 1992:50) och om beaktande av EG-aspekter i utredningsverksamheten (dir. 1988:43).

Utredaren skall hålla arbetsmarknadens parter och berörda arbetstagarorganisationer underrättade om arbetet.