Dir. 1995:48

Strukturfondsprogram för mål 2-regionen Fyrstad

Dir. 1995:48

Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 1995

Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall tillkallas för att leda arbetet med att utarbeta ett program för användningen av medel från EU:s strukturfonder i mål 2-regionen Fyrstad. Programmet skall avse åren 1995-1999.

Bakgrund

EU-kommissionen har den 22 mars 1995 fattat ett preliminärt beslut om de geografiska avgränsningarna av mål 2-områden i Sverige. Mål 2-regionen Fyrstad omfattar kommunerna Lysekil och Uddevalla i Göteborgs och Bohus län och Vänersborg och Trollhättan i Älvsborgs län och har ca 152 000 invånare.

Regeringen avser att under maj 1995 överlämna ett program till EU-kommissionen för hur strukturfondsmedlen enligt mål 2 skall användas. För mål 2-regionen Fyrstad skall beräknas 24 miljoner ecu från strukturfonderna för perioden 1995-1999. I programmet skall även redovisas den nationella medfinansiering som krävs.

Organisation i arbetet

Programarbetet skall organiseras med största möjliga demokratiska förankring. Arbetet skall ske med en bred medverkan och ett inflytande från samhällsmedborgarna och olika andra intressenter i regionen. Dessa intressenter benämns i det följande som partnerskapet. Till arbetet skall knytas en referensgrupp bestående av företrädare för regionen.

De två berörda länsstyrelserna skall tillsammans svara för de övergripande och sammanhållande sekretariatsfunktioner som krävs för arbetet. Länsstyrelserna skall vidare svara för att partnerskapet i respektive län aktivt involveras i arbetet. Det gäller, utöver de enskilda människorna, t.ex. kommunerna, landstinget, näringslivets organisationer, fackliga organisationer, universitet och högskolor, företag, kvinnliga resurscentra, lokala kooperativa utvecklingscentra, lokala utvecklingsgrupper och andra ideella organisationer m.fl. Eftersom programmet berör två län förutsätts samverkan över länsgränserna och mellan kommuner.

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) skall i samråd med utredaren och samordnat med arbetet med övriga mål 2-program svara för att organisationer m.fl. på central nivå ges möjlighet att följa och medverka i programarbetet. Det gäller t.ex. Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, näringslivets organisationer, fackliga organisationer m.fl.

Övriga berörda centrala och regionala statliga myndigher och organ skall, om utredaren så begär, inom sina respektiva ansvarsområden medverka i arbetet genom att ta fram nödvändigt underlag, analyser m.m. Statens naturvårdsverk och Boverket skall medverka i fråga om miljöanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar samt konsekvenser för markanvändning och hushållning med naturresurser. Kooperativa råder skall medverka med kunskap inom det kooperativa området. NUTEK skall svara för att kontakter mellan berörda centrala myndigheter och programarbetet i de olika mål 2-regionerna samordnas på lämpligt sätt. Det står i övrigt utredaren fritt att välja de former för arbetet som bedöms mest ändamålsenliga.

Riktlinjer för arbetet

Programmet skall utarbetas i enlighet med de förordningar för strukturfonderna som ministerrådet fastställt den 20 juli 1993 (rådets förordningar [EEG] nr 2080/93 - 2084/93) samt de riktlinjer för strukturfondsarbetet som kommissionen därefter fastställt.

Programmet skall samordnas med de insatser som planeras mot ramen för målen 3 och 4 samt eventuella Gemenskapsinitiativ.

De åtgärder som föreslås i programmet skall grundas på en analys av regionens starka och svaga sidor. Åtgärderna bör inriktas på sådana insatser som främjar utvecklingen av de starka sidorna respektive begränsar de negativa konsekvenserna av svaga sidor. Bland annat bör följande områden eller typer av åtgärder särskilt övervägas:

* åtgärder som kan främja tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag inklusive kooperativa lösningar,

* forskning och utveckling som medel för att främja regionens utveckling,

* åtgärder inom utbildning och kompetensutveckling; såväl åtgärder inom gymnasieskolan och högskolan som åtgärder riktade till yrkesverksamma inom näringslivet,

* åtgärder för att utnyttja regionens naturresurser samt ta till vara de natur-, kultur- och kulturmiljövärden; bl.a. bör förutsättningarna för att främja utvecklingen av turismen i regionen prövas,

* möjligheterna att använda informationsteknik inom olika delar av programmet.

I programmets olika delar skall åtgärder som stärker tillväxt och sysselsättning och kvinnornas situation särskilt beaktas. Åtgärder för att förbättra kvinnornas ställning i fråga om utbildning, deltagande på arbetsmarknaden, möjligheter som företagare etc. skall prövas.

Programmet skall med utgångspunkt från en beskrivning av dagens miljösituation redovisa hur föreslagna åtgärder påverkar miljön i regionen. Föreslagna åtgärder skall vara förenliga med en långsiktigt hållbar utveckling och en god hushållning med naturresurserna.

Programmet skall struktureras i delprogram i enlighet med vad som anges i rådsförordningarna. Enskilda projekt skall inte redovisas. Undantag kan dock vara större och väl avgränsade projekt av engångskaraktär.

Av redovisningen skall framgå hur den nationella medfinansieringen av åtgärderna (t.ex. i form av delprogram) skall ske. Som ett riktmärke i enlighet med EU:s regler skall gälla att 70 procent av de offentliga utgiferna för en åtgärd skall finansieras av nationella medel dvs. statliga (inkl. i vissa fall medel från statliga bolag eller liknande), kommunala och landstingskommunala medel. Det är angeläget att de olika huvudmännen deltar solidariskt i medfinansieringen. En tydlig lokal och regional förankring av programmet är en förutsättning för att kommuner och landsting skall ta en betydande del av medfinansieringen.

Vidare skall förslag lämnas på hur programmet bör genomföras. Med detta avses bl.a. i vilka former och av vem som enskilda projekt inom olika delprogram bör prövas respektive beslut fattas.

Arbetet skall bedrivas i nära samråd med Arbetsmarknadsdepartementet som skall svara för samråd med övriga departement när deras ansvarsområden berörs.

Utredaren skall vidare beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att dels pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), dels redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124).

Arbetet skall bedrivas skyndsamt och skall vara avslutat senast den 5 maj 1995. Förslaget till program skall redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet.