Dir. 1995:50

Struktrufondsprogram för mål 5b-regionen Skärgården

Dir. 1995:50

Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 1995.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall tillkallas för att leda arbetet med att utarbeta ett program för användningen av medel från EU:s strukturfonder i Skärgården (5b-område). Programmet skall avse åren 1995-1999.

Bakgrund

EU-kommissionen har den 22 mars 1995 fattat preliminärt beslut om den geografiska avgränsningen av det svenska mål 5b-området (främjande av landsbygdsutveckling). Mål 5b-regionen Skärgården består av mer än 300 öar utan fast landförbindelse och har ca 30 000 invånare. För Skärgården skall beräknas en indikativ medelsram om 7 miljoner ecu från EU:s strukturfonder för åren 1995-1999.

Regeringen avser att före mitten av juni överlämna ett program till EU- kommissionen för hur strukturfondsmedlen tillsammans med den nationella medfinansieringen som krävs bör användas för utvecklingsinsatser m.m. i Skärgården.

Organisation av arbetet

Programarbetet skall organiseras med största möjliga demokratiska förankring. Arbetet skall ske med en bred medverkan och ett inflytande från samhällsmedborgarna och olika andra intressenter i Skärgården. Dessa intressenter benämns i det följande som partnerskapet. Till arbetet skall knytas en referensgrupp bestående av företrädare för regionen.

Glesbygdsmyndigheten skall svara för de övergripande och sammanhållande sekretariatsfunktioner som krävs för arbetet. I Glesbygdsmyndighetens ansvar ingår också att samordnat med arbetet med övriga mål 5b-program svara för att organisationer m.fl. på central nivå ges möjlighet att följa och medverka i programarbetet. Det gäller t.ex. Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, näringslivets organisationer, fackliga organisationer, m.fl. Glesbygdsmyndigheten skall även svara för samordning med berörda länsstyrelser.

Övriga berörda centrala och regionala myndigheter skall inom sina respektive ansvarsområden medverka i arbetet genom att ta fram nödvändigt underlag, analyser m.m. samt i övrigt hjälpa Glesbygdsmyndigheten med sekretariatsuppgifter. Statens naturvårdsverk och Boverket skall medverka i fråga om miljöanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar samt konsekvenser för markanvändning och hushållning med naturresurser. Kooperativa rådet skall medverka med kunskap inom det kooperativa området. Glesbygdsmyndigheten skall svara för att kontakter mellan berörda centrala organ och programarbetet i de olika mål 5b-regionerna samordnas på lämpligt sätt.

På regional nivå skall berörda länsstyrelser i samverkan med Glesbygdsmyndigheten ta fram underlag, göra analyser etc., samt hjälpa till med sekretariatsuppgifter. Länsstyrelserna skall vidare svara för att partnerskapet i respektive län aktivt involveras i arbetet. Det gäller, utöver de enskilda människorna, t.ex. kommunerna, landstinget, näringslivets organisationer, fackliga organisationer, högskolor, företag, lokala kooperativa utvecklingscentra, lokala utvecklingsgrupper och andra ideella organisationer m.fl. Eftersom programmet i många avseenden skall behandla Skärgården som en helhet krävs samverkan mellan olika intressenter.

Det står i övrigt utredaren fritt att välja de former för arbetet som bedöms mest ändamålsenliga.

Riktlinjer för arbetet

Programmet skall utarbetas i enlighet med de förordningar för strukturfonderna som ministerrådet fastställt den 20 juli 1993 (rådets förordningar [EEG] nr 2080/93 - 2085/93) samt de riktlinjer för strukturfondsarbetet som kommissionen därefter fastställt.

Programmet skall samordnas med de insatser som planeras inom ramen för målen 3 och 4 samt eventuella Gemenskapsinitiativ. Dessutom skall samordning ske med närliggande mål 2- och 5b-regioner. Hur medel enligt mål 5a avses användas skall redovisas i programmet.

De åtgärder som föreslås i programmet skall grundas på en analys av Skärgårdens starka och svaga sidor. Åtgärderna bör inriktas på sådana insatser som främjar utvecklingen av de starka sidorna respektive begränsar de negativa konsekvenserna av svaga sidor. Bland annat bör följande områden eller typer av åtgärder särskilt övervägas:

* åtgärder som begränsar Skärgårdens lägesnackdelar, bl.a. bör informationsteknikens möjligheter i dessa avseenden prövas,

* åtgärder som kan främja tillkomsten och utvecklingen av små företag inklusive kompletterande verksamheter till jordbruksföretag samt kooperativa lösningar,

* åtgärder inom utbildning och kompetensutveckling,

* åtgärder som främjar serviceförsörjningen,

* åtgärder för att utnyttja områdets naturresurser samt ta till vara dess natur-, kultur- och kulturmiljövärden.

I programmets olika delar skall kvinnornas situation särskilt beaktas. Åtgärder för att förbättra kvinnornas ställning i fråga om utbildning, deltagande på arbetsmarknaden, möjligheter som företagare etc. skall prövas.

Programmet skall med utgångspunkt från en beskrivning av dagens miljösituation redovisa hur föreslagna åtgärder påverkar miljön i regionen. Föreslagna åtgärder skall vara förenliga med en hållbar utveckling och en god hushållning med naturresurserna.

Programmet skall redovisas som ett sammanhållet program för hela mål 5b-regionen Skärgården.

Programmet skall struktureras i delprogam i enlighet med vad som anges i rådsförordningarna. Enskilda projekt skall inte redovisas. Undantag kan dock vara större och väl avgränsade projekt av engångskaraktär.

Av redovisningen skall framgå hur den nationella medfinansieringen av åtgärderna (t.ex. i form av delprogram) skall ske. Som ett riktmärke i enlighet med EU:s regler skall gälla att 70 procent av de offentliga utgifterna för en åtgärd skall finansieras av nationella medel, (dvs. medel från statliga (inkl. i vissa fall statliga bolag eller liknande), kommunala och landstingskommunala medel. Det är angeläget att de olika huvudmännen aktivt deltar i programarbetet och i medfinansieringen. En tydlig lokal och regional förankring av programmet är en förutsättning för att kommuner och landsting skall ta en betydande del av medfinansieringen.

Vidare skall förslag lämnas på hur programmet bör genomföras. Med detta avses bl.a. i vilka former och av vem som enskilda projekt inom delprogram bör prövas respektive beslut fattas. I detta sammanhang bör även övervägas i vilken utsträckning skilda delprogram skall vara horisontella (dvs. omfatta hela skärgården) respektive delas upp på geografiska delområden.

Arbetet skall bedrivas i nära samråd med Arbetsmarknadsdepartementet. Arbetsmarknadsdepartementet skall svara för samråd med övriga departement när deras ansvarsområden berörs.

Utredaren skall vidare beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124).

Arbetet med förslaget till program skall bedrivas skyndsamt och redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 29 maj 1995.