Dir. 1995:53

Strukturfondsprogram för mål 5b-regionen Västra Sverige

-

Dir. 1995:53

Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 1995

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall tillkallas för att leda arbetet med att utarbeta ett program för användningen av medel från EU:s strukturfonder i mål 5b-regionen Västra Sverige. Programmet skall avse åren 1995-1999.

Bakgrund

EU-kommissionen har den 22 mars 1995 fattat preliminärt beslut om den geografiska avgränsningen för det svenska mål 5b-området (främjande av landsbygdsutveckling). Mål 5b-regionen Västra Sverige omfattar i princip kommunerna Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum i Göteborgs och Bohus län, kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål i Älvsborgs län samt kommunerna Arvika, Eda, Sunne, Säffle och Årjäng i Värmlands län. I målområdet ingår inte de öar utan fast landförbindelse som omfattas av 5b-regionen Skärgården.

Regionen har cirka 170 000 invånare. För regionen skall beräknas en indikativ medelsram om 30 miljoner ecu från EU:s strukturfonder för åren 1995-1999.

Regeringen avser att före maj månads utgång överlämna ett program för 5b-regionen Västra Sverige till EU-kommissionen för hur strukturfondsmedlen, tillsammans med den nationella medfinansieringen som krävs, bör användas för utvecklingsinsatser m.m.

Programarbetet skall organiseras med största möjliga demokratiska förankring. Arbetet skall ske med en bred medverkan och ett inflytande från samhällsmedborgarna och olika andra intressenter i regionen. Dessa intressenter benämns i det följande som partnerskapet. Till arbetet skall knytas en referensgrupp bestående av företrädare för regionen.

Berörda länsstyrelser skall i samverkan svara för de övergripande och sammanhållande sekretariatsfunktioner som krävs för arbetet. Glesbygdsmyndigheten, NUTEK och Jordbruksverket skall biträda länsstyrelserna i arbetet.

I Glesbygdsmyndighetens ansvar ingår bl.a. att svara för att organisationer m.fl. på central nivå ges möjlighet att följa och medverka i programarbetet. Det gäller t.ex. Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, näringslivets organisationer, fackliga organisationer m.fl.

Övriga berörda centrala och regionala myndigheter skall inom sina respektive ansvarsområden medverka i arbetet genom att tillhandahålla nödvändigt underlag, analyser m.m. samt i övrigt hjälpa länsstyrelserna med sekretariatsuppgifter. Statens naturvårdsverk och Boverket skall medverka i fråga om miljöanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar samt konsekvenser för markanvändning och hushållning med naturresurser. Kooperativa rådet skall medverka med kunskap inom det kooperativa området.

Länsstyrelserna skall svara för att partnerskapet i respektive län aktivt involveras i arbetet. Det gäller t.ex. kommunerna, landstinget, näringslivets organisationer, fackliga organisationer, högskolor, företag, hushållningssällskap, kvinnliga resurscentra, lokala kooperativa utvecklingscentra, lokala utvecklingsgrupper och andra ideella organisationer m.fl. Eftersom programmet i många avseenden skall behandla regionen som en helhet krävs en samverkan över länsgränserna och mellan kommuner.

Det står i övrigt utredaren fritt att välja de former för arbetet som bedöms mest ändamålsenliga.

Programmet skall utarbetas i enlighet med de förordningar för strukturfonderna som ministerrådet fastställt den 20 juli 1993 (rådets förordningar [EEG] nr 2080/93 - 2085/93) samt de riktlinjer för strukturfondsarbetet som kommissionen därefter fastställt.

Programmet skall samordnas med de insatser som planeras inom ramen för mål 3 och 4 samt eventuella Gemenskapsinitiativ. Dessutom skall samordning ske med 5b-regionen Skärgården samt insatser som planeras i den angränsande mål 6-regionen uppmärksammas. Hur medel enligt mål 5a avses användas skall redovisas i programmet.

De åtgärder som föreslås i programmmet skall grundas på en analys av regionenes starka och svaga sidor. Åtgärderna bör inriktas på sådana insatser som främjar utvecklingen av de starka sidorna respektive begränsar de negativa konsekvenserna av svaga sidor. Bland annat bör följande områden eller typer av åtgärder särskilt övervägas:

* åtgärder som kan främja tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag inklusive kompletterande verksamhet till jordbruket och fisket samt kooperativa lösningar,

* forskning och utveckling som medel för att främja regionens utveckling,

* åtgärder inom utbildning och kompetensutveckling såväl åtgärder inom gymnasieskolan och högskolan som åtgärder riktade till yrkesverksamma inom näringlivet,

* åtgärder inom informationsteknik för att överbrygga avstånd och begränsa nackdelarna av en gles bebyggelsestruktur,

* åtgärder för att utnyttja regionens naturresurser samt ta till vara dess natur-, kultur- och kulturmiljövärden; bl.a. bör förutsättningarna för att främja utvecklingen av turismen i regionen prövas.

I programmets olika delar skall kvinnornas situation särskilt beaktas. Åtgärder för att förbättra kvinnornas ställning i fråga om utbildning, deltagande på arbetsmarknaden, möjligheter som företagare etc. skall prövas.

Programmet skall med utgångspunkt från en beskrivning av dagens miljösituation redovisa hur föreslagna åtgärder påverkar miljön i regionen. Föreslagna åtgärder skall vara förenliga med en hållbar utveckling och en god hushållning med naturresurserna.

Programmet skall redovisas som ett sammanhållet program för hela mål 5b-regionen Västra Sverige.

Programmet skall struktureras i delprogram i enlighet med vad som anges i rådsförordningarna. Enskilda projekt skall inte redovisas. Undantag kan dock vara större och väl avgränsade projekt av engångskaraktär. Av redovisningen skall framgå hur den nationella medfinansieringen av ågärderna (t.ex. i form av delprogram) skall ske. Som ett riktmärke i enlighet med EU:s regler skall gälla att 70 procent av de offentliga utgifterna för en åtgärd skall finansieras av nationella medel, dvs. statliga (inkl. i vissa fall medel från statliga bolag eller liknande), kommunala och landstingskommunala medel. Det är angeläget att de olika huvudmännen aktivt deltar i programarbetet och i medfinansieringen. En tydlig lokal och regional förankring av programmet är en förutsättning för att kommuner och landsting skall ta en betydande del av medfinansieringen.

Vidare skall förslag lämnas på hur programmet bör genomföras. Med detta avses bl.a. i vilka former och av vem som enskilda projekt inom olika delprogram bör prövas respektive beslut fattas. I detta sammanhang bör även övervägas i vilken utsträckning skilda delprogram skall vara horisontella (dvs. omfatta hela regionen) respektive delas upp på berörda län/delar av län.

Arbetet skall bedrivas i nära samråd med Arbetsmarknadsdepartementet. Arbetsmarknadsdepartementet skall svara för samråd med övriga departement när deras ansvarsområden berörs.

Utredaren skall vidare beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124).

Arbetet med förslaget till program skall bedrivas skyndsamt och redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 12 maj 1995.