Dir. 1995:79

Tilläggsdirektiv till Vägtullsutredningen (K 1994:03) avssende ett till- fälligt system för att stärka finansieringen av Dennispaketet till dess att vägtullsystemet tagits i drift

Dir. 1995:79

Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 1995

Sammanfattning av uppdraget

Vägtullsutredningen (K1994:03) skall utreda förutsättningarna för och möjligheterna att använda annan lokal eller regionalt avgränsad finansiering för att införa ett tillfälligt system för att stärka finansieringen av Dennispaketet till dess att vägtullsystemet tagits i drift.

Bakgrund

Vägtullsutredningen har till uppgift att göra överväganden och lämna förslag kring utformning av vägtullar. Ett delbetänkande med ställningstaganden till bl.a. utformningen av vägtullar i Stockholmsområdet lämnades i november 1994. Detta delbetänkande har remissbehandlats.

Vägtullsutredningen arbetar nu, mot bakgrund av de ursprungliga direktiven och tilläggsdirektiv beslutade den 16 februari 1995, med ett slutbetänkande om vägtullar som skall lämnas senast den 15 augusti 1995.

Vägtullsutredningen har i sitt delbetänkande redovisat att det finns en uppenbar risk att upplåningsbehovet för genom förandet av väglederna inom Dennisöverenskommelsen kommer att skena iväg. Enligt utredningen finns det möjlighet att begränsa upplåningsbehovet på flera olika sätt. Ett möjligt tillvägagångssätt är att vägtullsystemet tas i drift tidigare än år 1999. En annan tänkbar lösning är att andra intäkter tillförs vägprojekten eller att vissa vägprojekt senareläggs.

Uppdraget

Utredaren skall utöver vad som anges i de tidigare direktiven utreda förutsättningarna och möjligheterna att använda annan lokal eller regionalt avgränsad finansiering för att införa ett tillfälligt system för att stärka finansieringen i Dennispaketet till dess att vägtullsystemet tagits i drift. Exempel på sådana tillfälliga system är regional drivmedelsskatt eller en regional fordonsskatt.

Utredaren skall redovisa när ett system kan införas för att förstärka finansieringen i Dennispaketet, hur ett sådant system bör vara uppbyggt, vilka nettointäkter olika regionala finansieringssystem kan väntas ge, vilka problem som dessa finansieringssystem kan ge upphov till samt förslag till lösningar på dessa eventuella problem.

Utredaren skall också redovisa vilka konsekvenser en förstärkt finansiering enligt utredarens förslag får för utbyggnadstakten av trafiklederna i Dennisöverenskommelsen.

Utredaren skall redovisa resultatet av sina överväganden och sina förslag senast den 15 augusti 1995 i samband med att slutbetänkandet avlämnas.