Dir. 1995:85

Organisationskommitté för ett EU-programkontor

Dir. 1995:85

Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 1995

Sammanfattning av uppdraget

En organisationskommmitté tillkallas med uppdrag att förbereda inrättandet av en delegation som skall genomföra vissa EU- program inom utbildning och kompetensutveckling m.m.

Bakgrund

Sverige deltar sedan den 1 januari 1995 i alla EU:s utbildnings- och utvecklingsprogram bl.a. Leonardo, Sokrates, Adapt och Employment.

Leonardo da Vinci är EU:s nya program för yrkesutbildning och kompetensutveckling.

Sokrates syftar till att uppmuntra europeiskt utbildningssamarbete från förskola och skola till högre utbildning inklusive utbyten av studenter och lärare.

Adapt är ett gemenskapsinitiativ som syftar till bl.a. kompetensutveckling för att underlätta anpassningen till strukturomvandlingar, minska risken för arbetslöshet, höja konkurrenskraften och stödja utvecklingen av nya arbeten.

Employment är också ett gemenskapsinitiativ och syftar till att skapa bättre möjligheter till sysselsättning för handikappade och utsatta grupper (Horizon), ungdomar (Youthstart) och kvinnor (Now).

I varje land skall det för vart och ett av dessa program inrättas ett programkontor eller annan motsvarande stödstruktur.

Sedan den 1 januari 1995 är Sverige också berättigat till stöd från EU:s strukturfonder inom ramen för de olika målen för dessa.

Mål 4 för strukturfonderna syftar till att främja kompetensutveckling av anställda i främst små och medelstora företag i samband med strukturomvandling, förändring och utveckling av produktionssystem. Även för detta krävs en svensk administration.

På FoU-området sker EU:s samarbete inom ramen för ramprogram. Det nuvarande, fjärde ramprogrammet, har tjugo särprogram, vart och ett med en programansvarig myndighet i Sverige. För att främja svenskt deltagande i FoU-programmen har en särskild myndighet, Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU (EU/FoU-rådet), inrättats. EU/FoU-rådet har övergripande uppgifter såsom informationsspridning, organisation av konferenser, seminarier och kurser, hjälp till partnersökning, samordning av utvärderingar m.m.

Regeringen avser att tillgodose EU:s krav på programadministration genom att inrätta en särskild delegation som skall genomföra vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling m.m. Avsikten är att delegationen skall fullgöra uppgiften som programkontor för i första hand ovanstående fyra program respektive gemenskapsinitiativ samt för strukturfondsmål 4.

En särskild organisationskommitté tillsätts med uppdrag att förbereda inrättandet av delegationen. Kommittén skall lämna förslag till organisation av delegationen, till budget och till instruktion för den samt överväga om denna delegation också bör fullgöra de uppgifter som idag ankommer på EU/FoU-rådet.

Kommittén skall svara för det förberedelsearbete som behövs för att delegationen skall kunna inrättas och skall därvid vidta erforderliga ekonomi- och personaladministrativa åtgärder, anskaffa lokaler samt vidta övriga åtgärder som erfordras för att förbereda inrättandet av delegationen.

Därutöver har kommittén i uppdrag att

  • vidta nödvändiga informations- och andra åtgärder för att främja svenskt deltagande i utbildningsprogrammen Leonardo och Sokrates och gemenskapsinitiativen Adapt och Employment samt förbereda verksamheten inom ramen för mål 4 i strukturfonderna
  • provisoriskt fullgöra programkontorens uppgifter för de nämnda programmen och initiativen, liksom administrativa uppgifter för mål 4, till dess att en delegation är inrättad.

Samråd bör ske med Statens Arbetsgivarverk och Riksrevisionsverket.

Kommittén skall i tillämpliga delar beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23) och regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50) samt om jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124).

Kommittén skall redovisa sina förslag angående delegationen och sina preliminära överväganden angående EU/FoU-rådet snarast, dock senast 30 juni 1995.