Dir. 1995:99

Tilläggsdirektiv till Bibelkommissionen (U 1972:07)

Dir. 1995:99

Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 1995

Sammanfattning av uppdraget

Bibelkommissionen (U 1972:07) skall planera sitt fortsatta arbete så att en ny samlad utgåva av bibeln är tillgänglig för allmänt bruk första söndagen i advent 1999.

Tidigare uppdrag

Efter ett omfattande förberedelsearbete tillsattes den 1 december 1972 en bibelkommission (U 1972:07) med uppgift att nyöversätta Nya testamentet. Genom tilläggsdirektiv den 18 juni 1975 fick Bibelkommissionen i uppdrag att även översätta Gamla testamentet. En särskild utredning, 1971 års bibelkommitté för Gamla testamentet, hade förberett översättningsarbetet.

Både 1971 års bibelkommitté och Bibelkommissionen beräknade att översättningen av Gamla testamentet skulle ta minst 15 år. I tilläggsdirektiven framhölls emellertid att arbetet om möjligt borde utföras på kortare tid. Bibelkommissionenes styrelse skulle därför inom den givna organisationens ram söka planera arbetet så att tiden för arbetet reducerades.

Genom tilläggsdirektiv den 22 september 1977 gav regeringen Bibelkommissionen i uppdrag att även översätta Gamla testamentets apokryfer.

Svenska bibelsällskapet har för kyrkornas räkning framfört önskemål om att översättningsarbetet skall vara klart i sådan tid att en ny bibel är tillgänglig för allmänt bruk första söndagen i advent 1999. Även ärkebiskopen har aktualiserat frågan om tidtabellen för översättningsarbetet.

I tidigare direktiv till Bibelkommissionen har det framhållits att staten - från allmänkulturella utgångspunkter - har ett intresse av att tillse att en användbar bibelöversättning finns tillgänglig. Den senast stadfästa versionen av Gamla testamentet är från 1917. Den språkutveckling och den textforskning som förekommit sedan dess gör att det nu finns ett stort behov av en modern bibel. Det är därför angeläget att Bibelkommissionen slutför sitt översättningsarbete inom de närmaste åren.

Bibelkommissionen skall planera sitt fortsatta arbete så att en ny samlad utgåva av bibeln - innefattande Gamla testamentet, Nya testamentet och Tillägget till Gamla testamentet (de s.k. apokryfa skrifterna) - är allmänt tillgänglig och kan tas i bruk första söndagen i advent 1999. Utgåvan skall innehålla de bibliska böckernas texter i sin slutliga utformning enligt Bibelkommissionen. Denna skall före den 1 oktober 1995 till chefen för Civildepartementet redovvisa en detaljerad tidsplan för det fortsatta utredningsarbetet. Av tidsplanen skall framgå vid vilka tidpunkter återstående delar av översättningsarbetet kommer att vara avslutade. Bibelkommissionen skall halvårsvis redovisa för chefen för Civildepartementet hur arbetet fortskrider. Projektet, provöversättningar och annat material som publiceras skall kontinuerligt överlämnas till Civildepartementet.

En stadardutgåva av den nya samlade bibeln med not- och parallellapparater samt gemensam uppslagsdel skall vara klar senast den 31 december 2000. Senast till denna dag skall också Bibelkommissionens arbete i övrigt vara avslutat.