Dir. 1996:30

Tilläggsdirektiv till Kalkningsutredningen (M 1995:05)

Dir. 1996:30

Beslut vid regeringssammanträde den 11 april 1996

Sammanfattning av uppdraget

Kalkningsutredningen (M1995:05) skall lägga fram ett förslag på hur kalkning bör bedrivas på en anslagsnivå om ca 80 miljoner kronor. Arbetet skall vara slutfört den 15 maj 1996.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 juni 1995 (jfr dnr M95/2477/5) har chefen för Miljödepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att utreda frågor om kalkningsverksamheten för sjöar och vattendrag. Samtidigt beslutade regeringen om direktiv med tidsplan. Regeringen beslutade, med ändring av tidigare beslut, den 30 november 1995 (jfr dnr M95/4686/5) att utredaren skulle redovisa sitt uppdrag senast den 15 mars 1996.

Utredaren skulle enligt ovannämnda direktiv se över ett antal frågor rörande kalkningsverksamheten. På grund av det statsfinansiella läget bedömer regeringen att kalknings-verksamheten inte kommer att kunna bedrivas på hittillsvarande ekonomiska nivå. Utredaren skall därför ta fram ett förslag på hur kalkning bör bedrivas på en anslagsnivå om ca 80 miljoner kronor.

Utgångspunkten för utredarens arbete skall vara det nationella intresset av att bevara den biologiska mångfalden och bibehålla förutsättningarna för utnyttjandet av naturresurserna i sjöar och vattendrag. Utredaren skall särskilt belysa:

  • vilka vattendrag som skall kalkas vid en lägre anslagsnivå och var kalkningen skall avbrytas
  • vilka risker ett avbrytande innebär på kort respektive lång sikt
  • hur kalkningen skall organiseras.

Utredaren skall även belysa omställningstider och administrativa/organisatoriska frågor i samband med en anpassning av verksamheten till en nivå av ca 80 miljoner kronor.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag i dess helhet senast den 15 maj 1996.