Dir. 1997:114

Hinder för handel och investeringar i Östersjöregionen

Dir. 1997:114

Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 1997.

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté tillkallas med uppgift att efter samråd med näringslivet identifiera hinder och föreslå åtgärder för att underlätta handel och investeringar i Östersjöregionen, med särskild tonvikt på förhållandena vid gränsövergångar och för utländska direktinvesteringar i de baltiska staterna, Ryssland och Polen.

Bakgrund

Utvecklingen av det ekonomiska samarbetet i Östersjöregionen under senare år har varit mycket positiv. Förutsättningarna för stark ekonomisk tillväxt i regionen är goda, liksom förutsättningarna för utveckling av handel och investeringar. Samtidigt kvarstår en rad hinder som hämmar handelsutbytet och företagens investeringsvilja. För att bidra till att det ekonomiska samarbetet i Östersjöregionen skall få största möjliga effekt på tillväxt, sysselsättning och regional utveckling är det angeläget att dylika hinder identifieras och elimineras.

Uppdraget

En kommitté tillkallas med uppgift att identifiera de hinder som finns för handel och investeringar i Östersjöregionen. Kommittén skall vidare föreslå åtgärder för att underlätta handel och investeringar i regionen, med särskild tonvikt på förhållandena vid gränsövergångar och för utländska direktinvesteringar i de baltiska staterna, Ryssland och Polen.

Kommitténs kartläggning av hinder skall basera sig på svenska företags konkreta erfarenheter från handel med och investeringar i de baltiska staterna, Ryssland och Polen. Vid denna analys bör särskilt uppmärksammas svenska små och medelstora företags eventuella problem vid handel med nämnda områden. Vid kartläggningen får även problem uppmärksammas som företag i de baltiska staterna, Ryssland och Polen möter vid handel med Sverige.

Kommittén skall beakta relevant material som redan finns tillgängligt, t.ex. material från samarbetet mellan Östersjöländernas tullmyndigheter, Kommerskollegiums handelshinderdatabas, de ekonomiska arbetsgrupperna i Östersjöstaternas råd och Barentsrådet samt EG-kommissionens utlåtanden över de baltiska ländernas och Polens ansökningar om medlemskap i EU.Kommittén bör arrangera expertmöten eller seminarier med bl.a. representanter för svenska företag som är verksamma i regionen. Kartläggningen bör dessutom omfatta enkäter och intervjuer. Nära samarbete bör ske med näringslivets organisationer och berörda myndigheter, bl.a Kommerskollegium.

Redovisning av uppdraget

Kommitténs uppdrag skall redovisas löpande till regeringen och vara avslutat den 15 mars 1998.