Dir. 1997:115

Avveckling av Järva skjutbanor

Dir. 1997:115

Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 1997.

Sammanfattning av uppdraget

En utredare tillkallas för att i samråd med berörda kommuner, myndigheter och andra intressenter och med biträde av Fortifikationsverket utreda behovet av ersättningskapacitet för skytteverksamheten vid Järva skjutbanor. Om sådant behov finns, skall möjligheterna att ersätta denna kapacitet belysas. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 1998.

Bakgrund

Järva skjutbanor anlades i början på 1900-talet på statligt ägd mark och har sedan dess använts för militära ändamål. År 1970 överfördes marken från dåvarande Fortifikationsförvaltningen till dåvarande Byggnadsstyrelsen. I samband med överlåtelsen kom Fortifikationsförvaltningen och Byggnadsstyrelsen överens om att marken kostnadsfritt skulle upplåtas till Fortifikationsverket och att upplåtelsen skulle gälla så länge Fortifikationsförvaltningen för Försvarsmaktens räkning hade behov av marken. När marken behövde tas i anspråk för byggandet av en godsterminal för Statens järnvägar skulle Fortifikationsförvaltningen med två års varsel frånträda markområdet. Byggandet av denna godsterminal har hittills inte aktualiserats.

I samband med att Byggnadsstyrelsen lades ned och Vasakronan AB bildades övergick ägandet av marken till Vasakronan AB.

Skjutbanorna används dels av Försvarsmakten, dels av frivilliga försvarsorganisationer.

Marken är belägen inom Stockholms, Sundbybergs och Solna stad samt Sollentuna kommun.

Solna stad och Sundbybergs stad har i en skrivelse till regeringen den 22 maj 1990 redovisat sitt intresse av att disponera vissa delar av markområdet för bostadsändamål och för natur- och friluftsliv samt hemställt att regeringen vidtar sådana åtgärder att Järvabanorna kan friställas. Försvarsmakten har i en skrivelse den 7 mars 1997 redovisat sitt behov av tillgång till skjutbanor i Stockholmsregionen. Av redovisningen framgår bl.a. att det inte går att ersätta all den kapacitet som finns på Järva skjutbanor med befintliga alternativ, varken när det gäller Försvarsmaktens egna behov eller behovet för den frivilliga skytteverksamheten.

Uppdraget

En utredare tillkallas för att utreda behovet av ersättningskapacitet för skytteverksamheten vid en avveckling av Järva skjutbanor. Utredaren skall vidare, om ett sådant behov finns, utreda förutsättningarna för att skapa alternativa möjligheter för Försvarsmakten och andra användare av Järva skjutbanor att bedriva motsvarande verksamhet vid andra lämpliga anläggningar. Utredaren skall i första hand undersöka möjligheterna att använda och vid behov bygga ut redan befintliga anläggningar. Om detta inte visar sig ändamålsenligt kan utredaren även föreslå nylokalisering av sådana anläggningar.

Utredaren skall senast den 1 juni 1998 redovisa resultatet av sitt arbete.

Hur arbetet skall bedrivas

Utredaren skall i sitt arbete samverka med berörda myndigheter och kommuner, berörda frivilliga försvarsorganisationer och Vasakronan AB.

Fortifikationsverket skall biträda utredaren i arbetet.

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt om att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).

För utredningsarbetet gäller också regeringens direktiv om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23). I detta sammanhang skall utredaren redovisa ekonomiska effekter av sina förslag, både i fråga om rationaliseringsvinster på lång och kort sikt inklusive eventuella avvecklingskostnader.