Dir. 1997:12

EU:s utvidgning - säkerhetspolitiska konsekvenser

Dir. 1997:12

Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 1997.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att analysera de säkerhetspolitiska konsekvenserna av Europeiska unionens utvidgning för Sverige, för EU som helhet samt för de länder som ansöker om medlemskap i EU, de s.k. kandidatländerna.

Bakgrund

Europeiska unionen står inför sin femte utvidgning, Tysklands enande oräknat. Sverige ser utvidgningen som ett viktigt steg mot ett enat Europa. Flertalet av de elva kandidatländerna skiljer sig radikalt från nuvarande medlemmar vad gäller ekonomisk utveckling samt institutionell uppbyggnad och traditioner. Samtidigt fördjupas EU:s politiska och ekonomiska integration löpande. Detta innebär att kandidatländerna har ett mer omfattande arbete framför sig för att anpassa sig till medlemskapet än vad som tidigare har varit fallet för nytillkommande länder. Ett framtida medlemskap i EU är samtidigt en av drivkrafterna bakom den reformprocess som de före detta centralplanerade ekonomierna genomgår.

Vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn 1993 fastslogs förutsättningarna för ett medlemskap i EU, de s.k. Köpenhamnskriterierna. Dessa innebar bl.a. att länderna skall ha rättsstatens karakteristiska kännetecken, d.v.s. demokrati, respekt för lagar och mänskliga rättigheter, samt skydd och respekt för minoriteters rättigheter. Medlemskap förutsätter vidare att kandidatländerna har fungerande marknadsekonomier och förmåga att hantera konkurrensen och marknadskrafterna inom unionen, samt att de har möjlighet att uppfylla medlemskapets förpliktelser, inklusive anslutning till målen om en politisk, ekonomisk och monetär union.

Vid Europeiska rådets möten i Essen, Madrid, Florens och Dublin bekräftades riktlinjerna för nästa utvidgning. Europeiska rådet har vid flera tillfällen deklarerat att medlemskapsförhandlingar med Malta och Cypern skall påbörjas sex månader efter regeringskonferensens slut. Samtidigt uttryckte Europeiska rådet i Madrid att strävan är att den inledande fasen av förhandlingarna med kandidatländerna i Central- och Östeuropa skall sammanfalla med förhandlingsstarten för Malta och Cypern. Vad gäller Maltas medlemskapskandidatur har ansökan dragits tillbaka efter regeringsskiftet hösten 1996.

I Europeiska kommissionen pågår arbetet med att färdigställa s.k. länderyttranden (aviser) för de elva kvarvarande kandidatländerna. Därtill kommer utredningar om utvidgningens effekter på olika sakområden, inklusive institutionella konsekvenser. Slutligen pågår arbete med att utreda de finansiella konsekvenserna av utvidgningen. Utredningarna kommer sannolikt att läggas fram i ett sammanhang under hösten 1997.EU:s utvidgning kommer att få stor betydelse för den politiska stabiliteten och säkerheten i Europa. En analys av utvidgningens säkerhetspolitiska konsekvenser är mot denna bakgrund angelägen. En särskild utredare bör därför tillkallas för ändamålet.

Uppdraget

Utredaren skall analysera de säkerhetspolitiska konsekvenserna av EU:s utvidgning för i första hand Sverige, men också för EU som helhet och för kandidatländerna.

Till de frågor som analysen skall behandla hör

  • samarbetet med kandidatländerna och med de nya medlemsstaterna på det utrikes- och säkerhetspolitiska området,
  • den politiska solidariteten mellan medlemsstaterna i en utvidgad union och dess säkerhetspolitiska betydelse,
  • den säkerhetspolitiska betydelsen av den ekonomiska och institutionella sammanflätning som följer av medlemskapet,
  • de säkerhetspolitiska konsekvenserna av utvidgningens effekter på reformprocesserna i kandidatländerna,
  • utvidgningens inverkan på kandidatländernas relationer till sina grannländer samt på deras behandling av etniska minoritetsgrupper och hantering av mänskliga rättighetsfrågor.

Andra frågor som skall analyseras är

  • de säkerhetspolitiska konsekvenserna av ökad heterogenitet i unionen,
  • den säkerhetspolitiska betydelsen av utvidgningens effekter på EU:s fördjupningsprocess,
  • de säkerhetspolitiska konsekvenserna av olika politiska särarrangemang för en grupp länder (flexibel integration) och av olika övergångsarrangemang för de nya medlemmarna,
  • det indirekta sambandet mellan EU:s och NATO:s utvidgningar.

EU skulle vid en utvidgning med de elva kandidatländerna få vidgade geografiska kontaktytor, inte enbart mot Ryssland utan också mot Vitryssland och Ukraina. Vidare skulle Östersjön nästan helt komma att bli omgiven av EU-stater, vilket skulle leda till förändrade förutsättningar för Östersjösamarbetet. Utredaren skall därför i sin analys särskilt beakta utvidgningens konsekvenser i Östersjöområdet. Av särskilt intresse är dess inverkan på EU:s relationer till Ryssland, liksom på de baltiska staternas förhållande till Ryssland.Utöver att ge ytterligare underlag för regeringens fortsatta beredning och ställningstaganden, bör utredningen bidra till att informera och väcka debatt hos allmänheten och inom näringsliv och organisationer, vars ställningstaganden kommer att utgöra en del av underlaget när svenska ståndpunkter skall fastställas.

Analysen skall utgå från ett scenario där samtliga elva kandidatländer upptas som fullvärdiga medlemmar i EU. Utredaren skall dock, om det med hänsyn till utvidgningsfrågans utveckling förefaller relevant, även analysera konsekvenserna av andra sannolika scenarier. Utredaren skall mot denna bakgrund bevaka EU:s pågående regeringskonferens, vilken avses slutföras under utredningens gång.

Utredaren skall vid genomförandet av sitt uppdrag beakta internationella och svenska studier och konsekvensutredningar på ovan nämnda områden. Också Europeiska kommissionens eget utredningsarbete skall beaktas.

Utredaren skall vidare i sitt arbete beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50) och om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124). Eftersom utredningen inte skall utmynna i några utredningsförslag, behöver utredaren inte pröva offentliga åtaganden enligt dir. 1994:23.

Utredaren bör i sitt arbete samråda med en referensgrupp bl.a. bestående av de övriga särskilda utredarna och företrädare för berörda departement. Referensgruppen upprättas genom UD:s försorg.

Utredningsarbetet skall redovisas senast den 31 oktober 1997.Flera svenska utredningar om utvidgningens konsekvenser genomförs under år 1997. Resultatet av de olika utredningarna avses också presenteras i en sammanfattande form.