Dir. 1997:148

Tilläggsdirektiv till Kommissionen om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget (UD 1997:05)

Dir. 1997:148

Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 1997.

Sammanfattning av uppdraget

Kommissionen om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget (1997:05) skall, så snart Riksbankens arkivutredning redovisat sitt resultat, med förtur utföra den del av utredningsuppdraget i direktiven 1997:31 som avser att analysera och ta ställning till vad som kommer fram vid Riksbankens utredning samt, i enlighet med de ursprungliga direktiven, göra de kompletterande undersökningar som kommissionen bedömer vara nödvändiga. Denna del av kommissionens uppdrag skall snarast möjligt redovisas särskilt.

Kommissionen skall redovisa sitt uppdrag i övrigt senast den 30 november 1998.

Bakgrund

Regeringen beslutade genom kommittédirektiv den 13 februari 1997 (dir. 1997:31) att en kommission skulle tillkallas med uppgift att undersöka hur myndigheter, banker och andra före och under andra världskriget befattat sig med guld och andra tillgångar som kan ha tillhört judar och som förvärvats från Nazityskland, hur herrelösa bankkonton som tillhört judar i Sverige behandlats och om egendom som tillhört tyska judar kommit att likvideras genom Flyktkapitalbyråns verksamhet.

Vidare skall kommissionen enligt direktiven analysera och ta ställning till vad som kommer fram vid Riksbankens genomgång av arkivhandlingar i syfte att belysa frågan om bankens förvärv av rövat guld. Kommissionen bör, om den finner detta vara till gagn för utredningen, göra kompletterande undersökningar i saken med särskild fokusering på frågan om guld som kan ha tillhört judar.

Enligt direktiven skall kommissionen redovisa sitt uppdrag senast den 1 mars 1998.

Kommissionen har hemställt om förlängd tid för sitt upp-drag och har bl.a. anfört att Riksbankens utredning, som ursprungligen skulle ha redovisats under första halvåret 1997, nu förväntas bli klar först vid årsskiftet 1997/98.

En viktig del av kommissionens arbete är att gå igenom Riksbankens utredningsresultat och därtill göra kompletterande undersökningar om detta skulle vara till gagn för utredningen. Då Riksbankens utredning är fördröjd bör kommissionens uppdragstid förlängas till utgången av november 1998.

Det kan komma att bli nödvändigt för regeringen att ta ställning till delar av vad som kommer fram av Riksbankens utredning. Kommissionen bör därför, så snart som Riksbanksutredningens resultat föreligger, med förtur ta sig an denna del av utredningsuppdraget. Kommissionen bör också redovisa sin analys och resultatet av egna eventuella fortsatta utredningar i ett särskilt betänkande snarast möjligt.

Uppdraget

Kommissionen skall, så snart Riksbankens arkivutredning redovisat sitt resultat, med förtur utföra den del av utredningsuppdraget i direktiven 1997:31 som avser att analysera och ta ställning till vad som kommer fram vid Riksbankens utredning samt, i enlighet med de ursprungliga direktiven, göra de kompletterande undersökningar som kommissionen bedömer vara nödvändiga. Denna del av kommissionens uppdrag skall snarast möjligt redovisas särskilt.

Kommissionen skall redovisa sitt uppdrag i övrigt senast den 30 november 1998.

I övrigt gäller direktiven 1997:31.