Dir. 1997:2

Tilläggsdirektiv till skolkommittén (U 1995:04)

Dir. 1997:2

Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 1997.

Uppdraget

Skolkommittém (U 1995:04) har i uppdrag att belysa det inre arbetet i skolan och föreslå åtgärder för att stimulera den pedagogiska utvecklingen.

Regeringen har i prop. 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. markerat betydelsen av ett ämnesövergripande arbetssätt och behovet av att stimulera en sådan utveckling.

Skolkommittén skall därför föreslå hur arbetet inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom kan stimuleras att bli mer ämnesövergripande.