Dir. 1997:22

Tilläggsdirektiv till Organisationskommittén för en sammanläggning av Marinmuseum inom Statens försvarshistoriska museer med Statens sjöhistoriska museer (Ku 1996:03)

Dir. 1997:22

Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 1997.

Bakgrund

Regeringen föreslog i proposition 1996/97:3 Kulturpolitik att Marinmuseum i Karlskrona inom Statens försvarshistoriska museer skall läggas samman med Statens sjöhistoriska museer. Vid regeringssammanträdet den 17 oktober 1996 beslutades att tillkalla en organisationskommitté med uppdrag att - under förutsättning av att riksdagen skulle komma att fatta beslut i enlighet med regeringens förslag - förbereda och genomföra sammanläggningen av Marinmuseum med Statens sjöhistoriska museer (dir. 1996:79). Kulturutskottet tillstyrkte regeringens förslag. När det gäller myndighetens lokalisering konstaterade kulturutskottet i sitt betänkande (bet. 1996/97:KrU1) att såväl kulturpolitiska som regionalpolitiska skäl talar för att myndigheten skall ha sitt säte i Karlskrona. Organisationskommittén borde därför enligt utskottet få ett tilläggsuppdrag att redovisa förutsättningarna för att lokalisera den nya myndigheten till Karlskrona. Utskottet ansåg att riksdagen som sin mening borde ge regeringen detta till känna. Riksdagen har bifallit vad utskottet hemställt (rskr. 1996/97:129).

Uppdraget

Regeringen uppdrar åt organisationskommittén att redovisa förutsättningarna för att lokalisera ledningen av myndigheten Statens sjöhistoriska museer till Karlskrona.

Denna del av utredningens arbete skall redovisas senast den 30 juni 1997.