Dir. 1997:3

Samverkan angående information kring bruk av alkohol, dess risker och skadeverkningar mellan branschorganisationer, försäkringsbolag och berörda myndigheter

Dir. 1997:3

Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 1997.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild kommitté tillsätts som får i uppdrag att organisera ett samarbete mellan branschorganisationer, försäkringsbolag och berörda myndigheter m.fl. när det gäller alkoholförebyggande arbete. Kommittén får i uppgift att verka för samarbete mellan olika företag, branschorganisationer, försäkringsbolag, myndigheter och andra när det gäller olika informationsinsatser kring bruk av alkohol, dess risker och skadeverkningar.

Kommittén skall även undersöka förutsättningarna för hur man kan organisera samarbetet i mer permanenta former och lämna förslag till organisationsform och fortsatt finansiering. Kommittén skall avrapportera sitt arbete senast den 30 augusti 1998.

Bakgrund

Även om förutsättningarna för att bedriva en traditionell svensk alkoholpolitik påverkas av vårt medlemskap i Europeiska unionen (EU) ligger målet för den svenska alkoholpolitiken, att begränsa alkoholens skadeverkningar, fast och ambitionsnivån är oförändrat hög. EU-medlem- skapet innebär emellertid att det blir nödvändigt att söka delvis nya metoder och arbetssätt för att uppnå målet. Ett intensivare samarbete mellan de olika aktörerna på området är därför nödvändigt liksom att fler aktörer utöver de traditionellt inblandade engageras i arbetet.

Från regeringskansliets sida har inletts diskussioner med olika branschföreträdare m.fl. om möjligheten att finna samarbetsformer som kan leda till att parterna tar ett ökat socialt ansvar när det gäller det förebyggande arbetet. Syftet med dessa överläggningar är att få olika branschorganisationer, företag på alkoholområdet och försäkringsbolag att samarbeta med berörda myndigheter och andra när det gäller t.ex informationsinsatser kring bruk av alkohol, dess risker och skadeverkningar.

Utgångspunkten för samarbetet skall vara de prioriteringar som har gjorts i den av berörda myndigheter upprättade nationella handlingsplanen för alkohol- och drogförebyggande insatser. Insatser skall genomföras som vidmakthåller eller förstärker en opinion till förmån för återhållsamma alkoholvanor i befolkningen och för punktnykterhet när det gäller vissa grupper och i vissa situationer. Detta innebär att en alkoholfri uppväxt ska främjas i syfte att skjuta upp alkoholdebuten, att trafiken, kvinnans graviditetsperioder och arbets- platserna skall vara helt alkoholfria och att förutsättningar för återhållsamma alkoholvanor i befolkningen skall skapas genom bland annat omfattande opinionsbildning. Ett proriterat område att samverka kring är också insatser som motverkar den illegala hanteringen, dvs. illegalt tillverkad eller insmugglad alkohol och s.k.langning till ungdomar.

Människor bör stödjas att själva fatta övervägda beslut om sin alkohol- konsumtion. För detta krävs att de har kunskap om alkoholkonsumtionens effekter på beteendet och övriga konsekvenser. I detta sammanhang kan det tyckas rimligt att de, som säljer och hanterar alkohol, också är med och delar ansvaret för att förebygga och minska alkoholens skadeverkningar. Försäkringsbolagen, som får ta hand om en del av skadorna av alkoholmissbruket, torde ha ett intresse av mindre skadeverkningar. Att samverka kring informationsaktiviteter, som riktas till hela befolkningen, eller insatser för särskilda grupper, som är extra sårbara eller av andra skäl kan betraktas som riskgrupper, är ett sätt att dela detta ansvar.

Denna samarbetsform mellan å ena sidan regering och myndigheter och å andra sidan branschorgan inom näringslivet förekommer redan på flera håll utomlands. Ett sådant samarbetsorgan mellan myndigheter och bransch när det gäller att informera om alkoholen och dess verkningar är Éduc'alcool i provinsen Québec i Canada.

Éduc'alcool är en självständig organisation, finansierad av alkohol- branschens intressenter, som informerar om alkoholens konsekvenser. Viktigt att understryka i sammanhanget är att alkoholkulturen i det fransktalande Québec skiljer sig väsentligt från den svenska. Det är inte frågan om att importera Éduc'alcools budskap eller de kanadensiska dryckesvanorna utan snarare att få idéer från samarbetsformen som sådan mellan å ena sidan myndigheter och forskare och å andra sidan alkohol- branschens intressenter.

I dessa avseenden kan Éduc'alcool ge impulser.

Möjliga samarbetsformer

Éduc'alcool är en organisation för samarbete mellan myndigheter och bransch, med en liten fast kärna av medarbetare där olika samarbetspartner deltar i olika projekt. Samlande är en logotyp och ett tema som förekommer i alla informationsinsatser.

Det råder inte minsta tvivel om att alkoholpolitiken och enskilda företagsintressen inte alltid sammanfaller. För en samordning av aktiviteter finansierade av aktörer med i vissa fall skilda intressen krävs att målsättningen med samordningen och de särskilda aktiviteterna noggrant klarläggs. En helt nödvändig utgångspunkt är därför att alla accepterar den nationella handlingsplanens riktlinjer, liksom det faktum att en stor majoritet av svenska folket betraktar alkoholdrycker som ett inslag i livet som de inte vill avvara. De flesta använder alkohol på ett sådant sätt att det inte vållar problem, varken för dem själva eller samhället. Budskapet måste dock vara att alkoholkonsumtion är förenad med risker, vilka det är angeläget att informera om.

Vem som är samarbetspartner kan vara olika i de olika insatserna. Om samarbetet slår väl ut kan det komma att utvidgas till att omfatta även andra branscher, t.ex. medieföretag m.fl. Att mobilisera krafter på lokal nivå är också viktigt för att förstärka informationsinsatserna.

Kommitténs uppgift

En kommitté tillsätts med uppgift att uppmuntra olika aktörer, t.ex företag, branschorganisationer, försäkringsbolag, berörda myndigheter och andra att engagera sig i arbetet mot missbruk och för måttfullhet i bruket av alkohol och att, där det gagnar det gemensamma målet, söka samordna de olika aktörernas insatser.

Utgångspunkten för samarbetet är de prioriteringar som gjorts i den nationella handlingsplanen för alkohol- och drogförebyggande insatser. Kommittén bör driva och samordna insatser som syftar till

  • att sprida kunskap om alkoholens medicinska och sociala verkningar i olika skeden av livet,
  • att främja en alkoholfri uppväxt,
  • att motverka langning till ungdomar,
  • att eftersträva en måttfull alkoholkonsumtion bland dem som använder alkohol och särskilt bland dem som riskerar att bli storkonsumenter,
  • att verka för att kvinnans graviditetsperioder, arbetsplatserna och trafiken (till lands och till sjöss) blir alkohofria,
  • att genom attitydförändringar motverka konsumtionen av illegalt tillverkad eller insmugglad alkohol.

Kommittén får i uppgift att genom olika överenskommelser verka för samarbete mellan olika företag, branschorganisationer, försäkringsbolag, myndigheter och andra när det gäller olika alkoholförebyggande insatser.

Kommitténs arbete, liksom de aktiviteter som genomförs genom olika överenskommelser, skall löpande dokumenteras och utvärderas.

Kommittén skall också i sitt arbete beakta direktivet till samtliga kommittéer och särskilda utredare att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser.

Kommitténs arbetssätt

Kommittén skall arbeta med enhällighet som princip. De aktiviteter som skall genomföras i kommitténs namn måste godkännas av en enhällig kommitté. Varje intressent genomför sina aktiviteter antingen i egen regi eller i samverkan med flera intressenter. Kommitténs sekretariat deltar i föreberedelser och samordning av insatserna.

Aktiviteter som olika intressenter/samarbetsparter genomför i egen regi utanför ramen för samarbetet med kommittén, förväntas vara av sådan karaktär att budskapet inte strider mot grundvalarna för kommitténs arbete.

Finansiering

Kommitténs sekretariat finansieras från utgiftsområde 1. Rikets Styrelse ramanslag C 1 Regeringskansliet m.m., anslagsposten 4 Socialdepartementet.

De olika aktiviteterna finansieras av deltagande företag, organisationer och myndigheter.

Redovisning av uppdraget

Kommittén skall undersöka förutsättningarna för hur man mer permanent kan organisera detta samarbete och lämna förslag till lämplig organisa- tionsform och finansiering.

Kommittén skall avrapportera sitt arbete senast den 30 augusti 1998.