Dir. 1997:43

alternativa metoder till djurförsök och försöksdjursanvändningens omfattning i framtiden m.m.

Dir. 1997:43

Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 1997

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att göra en inventering och en bedömning av försöksdjursanvändningen i landet och utvärdera det stöd som lämnas till forskning om alternativ till djurförsök. I uppdraget ingår att lämna förslag till hur försöksdjursanvändningen skall kunna begränsas. I uppdraget ingår även att se över Centrala försöksdjursnämndens verksamhet och att lämna förslag till hur forskningsstödet för att främja alternativa metoder till djurförsök bör organiseras. Vidare skall erfarenheterna av de djurförsöksetiska nämndernas verksamhet utvärderas.

Bakgrund

Under senare år har det ibland hävdats att den totala försöksdjursanvändningen under slutet av 1990-talet skulle komma att öka kraftigt bl.a. till följd av framtagningen och användningen av genetiskt modifierade djur. Det är emellertid oklart om den biomedicinska forskningen i landet alltjämt betraktar en sådan ökning som sannolik.

Europeiska kommissionen kommer att arrangera ett möte i mitten av april 1997. Vid detta möte kommer man att närmare diskutera målet i EU:s femte miljöhandlingsprogram att reducera försöksdjursanvändningen med 50 % till år 2000. Mötet är föranlett av bl.a. den osäkerhet som finns bland medlemsländerna om hur målet kan förverkligas. Diskussioner om hur försöksdjursanvändningen skall minskas kommer sannolikt att fortsätta både i Sverige och i andra medlemsländer inom EU.

I Europarådets konvention (ETS 123) om skydd av ryggradsdjur som används till försök och andra vetenskapliga ändamål anges att länderna skall stödja och uppmuntra utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök. Detsamma gäller enligt rådets direktiv (EEG) nr 609/86 av den 24 november 1986 om bl.a. skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål.

För Sveriges del gäller att Centrala försöksdjursnämnden (CFN) enligt sin instruktion har ansvar för att samordna och planera frågor som rör försöksdjur. CFN har sedan år 1980 lämnat forskningsbidrag till projekt för att finna alternativa metoder till djurförsök. Forskningsstödet har utvärderats av CFN år 1987 och år 1993. Ett nytt inslag i den forskning som CFN lämnat bidrag till under senare år är den internationella anknytning som finns genom de två utvärderingsprojekten MEIC (Multicenter Evaluation of In vitro Cytotoxicity) och ECITTS (the ERGATT/CFN Integrated Toxicity Testing Scheme). EU är medfinansiär i det senare projektet.

Det finns anledning att nu utvärdera och se över försöksdjursanvändningen genom en särskild utredare.

Uppdraget

Utredaren skall granska vad som krävs för att ytterligare begränsa försöksdjursanvändningen i Sverige och utarbeta en handlingsplan för en sådan begränsning. Frågan om att reducera försöksdjursanvändningen med 50 % enligt målet i EU:s femte miljöhandlingsprogram skall också utredas.

Utredaren skall beskriva den utveckling av försöksdjursanvändningen som ägt rum sedan år 1980 och den utveckling som kan förutses inom en överskådlig framtid. Utredaren skall därvid redovisa försöksdjursanvändningens inriktning på olika djurslag med hänsyn till dess betydelse för den biomedicinska forskningen och för utveckling av läkemedel samt de förändringar av antalet använda försöksdjur som kan väntas inom dessa områden. I det sammanhanget skall utredaren särskilt belysa den förväntade användningen av transgena och andra genetiskt modifierade djur.

En översyn skall vidare göras av CFN:s verksamhet och hur den har bedrivits. Förslag bör läggas fram om de förändringar av CFN:s verksamhet som kan behövas. Det är angeläget att alla möjligheter tas till vara för att finna alternativa metoder till djurförsök. Därför är en översyn av reglerna för det statliga bidraget också angelägen mot bakgrund av de förpliktelser som Sverige har gentemot EU och Europarådet att främja alternativa metoder till djurförsök. Här skall utredaren redovisa förutsättningarna för att andra metoder än djurförsök skall kunna utnyttjas inom grundforskning, målinriktad forskning, säkerhets- och toxicitetstestning samt läkemedelsutveckling. Utredaren skall också redovisa de effekter som forskningsstödet har haft på försöksdjursanvändningen och redovisa de alternativa metoder till djurförsök som kommit i praktiskt bruk. De forskningsområden som är av betydelse för utveckling av alternativa metoder skall redovisas liksom de nya forskningsområden som bedöms bli viktiga i framtiden.

De djurförsöksetiska nämndernas prövning av planerade djurförsök är av stor betydelse för ett fungerande djurskydd. En utvärdering av nämndernas verksamhet skall därför göras. I det sammanhanget bör en analys göras av utfallet av nämndernas hittillsvarande prövning och den praxis som utvecklats inom nämnderna.

Övrigt

Utredaren skall beakta vad som sägs i direktiv (dir. 1994:23) till kommittéer och särskilda utredare att pröva offentliga åtaganden. Utredaren skall även följa regeringens direktiv till kommittéer och särskilda utredare om regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) och om brottsbekämpning (dir. 1996:49).