Dir. 1997:53

Försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Dir. 1997:53

Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 1997

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att förbereda och föreslå de åtgärder som krävs för en försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län. Försöksverksamheten innebär att Länsarbetsnämnden och Skogsvårdsstyrelsen inordnas i länsstyrelsens organisation. Formerna för hur detta skall genomföras skall prövas förutsättningslöst.

Försöksverksamheten skall inledas den 1 januari 1998 och bedrivas till och med den 31 december 2002.

Bakgrund

Riksdagen har med anledning av regeringens proposition 1996/97:36 om den regionala samhällsorganisationen beslutat att en försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning skall genomföras i Gotlands län (bet. 1996/97:KU4, rskr. 1996/97:77). I propositionen framhåller regeringen att nya former bör prövas för att utöva den statliga verksamheten på regional nivå i syfte att stärka den statliga samordningen. Regeringen har vidare till följd av de förändrade villkoren för tillväxt och sysselsättning särskilt betonat de ökade kraven på helhetslösningar, där samverkan mellan olika aktörer på främst regional men också lokal nivå är en nödvändighet.

Länsarbetsnämnderna är betydelsefulla aktörer i den regionala sysselsättningspolitiken. De leder, samordnar och utvecklar arbetsmarknadspolitiken i länet och har en etablerad samverkan med arbetsmarknadens parter. För att de näringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatserna på regional nivå skall få större effekt, bör dessa samordnas.

Det är emellertid angeläget att vissa frågor klarläggs innan en försöksverksamhet inleds. Det är viktigt att den nationella styrningen av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsmarknadsstyrelsens roll även på Gotland utformas så att uppföljning och service till arbetsgivare och arbetssökande kan upprätthållas på samma nivå som i övriga riket. I detta sammanhang skall det särskilt beaktas att kompetensförsörjning och metodutveckling i platsförmedlingen och vägledningen och den yrkesinriktade rehabiliteringen kan säkerställas.

Det har vidare med hänsyn till Gotlands särställning som region bedömts lämpligt att försöksvis inordna Skogsvårdsstyrelsen i den samordnade länsförvaltningen.

En försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning mellan stat och kommun kommer att bedrivas på Gotland under samma period. Till följd härav kommer länsstyrelsen i Gotlands län inte att ha någon styrelse utan myndigheten kommer att ledas av landshövdingen som under regeringen får det yttersta ansvaret för verksamheten.

Den särskilde utredaren skall förbereda och föreslå de åtgärder som krävs för att en försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län kan genomföras. Försöksverksamheten innebär att Länsarbetsnämnden och Skogsvårdsstyrelsen inordnas i länsstyrelsens organisation fr.o.m. den 1 januari 1998. Formerna för hur detta skall genomföras skall prövas förutsättningslöst.

Utredaren skall:

 • lämna förslag till nya bestämmelser och till förändringar i lagar och förordningar som krävs för genomförandet av försöksverksamheten;
 • redovisa de kostnader som uppkommit med anledning av förberedelsearbetet samt beräkna de särskilda kostnaderna för försöksverksamheten och administrativa kostnadsförändringar som uppkommer under försöksperioden;
 • föreslå vilka åtgärder som behöver vidtas för att de nationella målen skall tillgodoses och för att den nationella styrningen och uppföljningen av de arbetsmarknadspolitiska respektive skogspolitiska verksamheterna skall kunna finna lämpliga former inom ramen för den vidgade samordnade länsförvaltningen. I detta ingår även att pröva formerna för fördelning av förvaltningsmedel från Arbetsmarknadsstyrelsen;
 • föreslå hur samordningen av närings- och arbetsmarknadspolitiken kan organiseras i Gotlands län;
 • överväga om de styrelser som i dag finns vid Länsarbetsnämnden och Skogsvårdsstyrelsen bör ersättas, t.ex. med rådgivande organ samt säkerställa att regeringens och riksdagens ambitioner om ökat kommunalt inflytande och partssamverkan i arbetsmarknadspolitiken får genomslag;
 • överväga hur en kvalitativt god service till arbetsgivare och arbetssökande när det gäller platsförmedling, vägledning och yrkesinriktad rehabilitering kan säkerställas;
 • överväga hur arbetsförmedling och arbetsmarknadsinstitut skall få tillgång till det nationella platsförmedlingssystemet och övriga tekniska stöd i det arbetsmarknadspolitiska uppdraget;
 • pröva om det behövs särskilda åtgärder för att den inom Skogsvårdsstyrelsen och Arbetsmarknadsverket bedrivna uppdrags- verksamheten skall kunna genomföras med oförändrade förutsättningar på Gotland;
 • säkerställa att de uppdrag som Skogsvårdsstyrelsen i dag utför på beställning av bl.a. Länsarbetsnämnden kan bedrivas under försöksperioden och att de därvid hanteras med krav på objektivitet och på noggrannhet i den ekonomiska redovisningen;
 • föreslå de åtgärder som behövs för att de ekonomiadministrativa systemen och rutinerna skall kunna användas så att de olika verksamhetskostnaderna kan särredovisas;
 • i fråga om delegation av beslut från Skogsstyrelsen beträffande ekonomiska eller andra befogenheter till Skogsvårdsstyrelsen i samråd med verket pröva om dessa befogenheter kan föras över till länsstyrelsen;
 • utifrån de arbetsrättsliga reglerna ta fram erforderligt underlag för de beslut som krävs i fråga om anställningsvillkor m.m;
 • se till att nuvarande rutiner och samverkansformer med andra myndigheter och organ kan säkerställas.

En utgångspunkt för försöksverksamheten är att kostnaderna inte får överstiga nuvarande kostnader för jämförbar verksamhet på Gotland. Vidare skall besparingar fullföljas inom ramen för de beslut som riksdagen och regeringen tidigare fattat.

Utredningsarbetet skall bedrivas i nära samarbete med berörda myndigheter och organisationer.

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om prövning av offentliga åtaganden (dir. 1994:23), om redovisning av jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) och om det brottsförebyggande arbetet (1996:49).

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om sitt arbete och ge dem tillfälle att framföra synpunkter.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 juli 1997.