Dir. 1997:59

Statsbidragsgivningen till vissa organisationer verksamma inom det sociala området

Dir. 1997:59

Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 1997.

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté tillkallas för att se över formerna för statsbidragsgivningen till vissa nykterhetsorganisationer och till vissa andra organisationer verksammma inom det sociala området (anslagen C 1 och C 2 inom utgiftsområde 9 m.m.).

Översynen skall omfatta såväl kriterier för bidragsgivningen som den administrativa hanteringen av bidragen.

Bakgrund

Socialpolitiken förändras fortlöpande. Knappa resurser betyder starka krav på effektivisering och förmåga till samverkan.

Inte minst alkoholpolitikens förutsättningar har ändrats i och med EU- inträdet och genom den ökade internationalisering som Sverige nu upplever. Traditionella alkoholpolitiska instrument, såsom högt pris och begränsad tillgänglighet, blir mindre användbara. För att målen med den svenska alkoholpolitiken ska kunna upprätthållas krävs utveckling och förnyelse i arbetet med att förhindra alkoholens skadeverkningar. Information, opinionsbildning och andra alkoholförebyggande insatser, framför allt på lokal och regional nivå, får en ökad betydelse i ansträngningarna att förändra dryckesvanorna i vårt land.

Människors och organisationers engagemang och arbete mot alkoholskador på den lokala nivån får sålunda allt större betydelse. Det gäller också arbetet mot våld och droger, likaväl som det medmänskligt stödjande arbetet som många frivilligorganisationer står för på det lokala planet.

Mot denna bakgrund har en nationell handlingsplan för alkhol- och drogförebyggande insatser liksom en nationell handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet utarbetats.

En ny budgetprocess har genomförts inom det statliga området. Arbetet med att vidareutveckla resultatstyrningen pågår. Målen för verksamheten har gjorts tydligare. Konkreta verksamhetsmål har uppställts och ett arbete har påbörjats för att bättre följa upp och utvärdera verksamheten.

Inom Inrikesdepartementet har en interdepartemental arbetsgrupp - Föreningsbidragsgruppen - verkat för att finna former för resultatstyrning av statens bidrag till ideella organisationer som en parallel till vad som hänt inom den statliga myndighetssfären. En central fråga för arbetsgruppen har varit att finna former för statens bidragsgivning som innebär förnyelse. Med hänsyn tagen till organisationernas särart har man försökt finna generella former för målbeskrivningar samt för uppföljning och utvärdering när det gäller statsbidragen.

Med detta som bas skall formerna för bidragsgivningen vidareutvecklas inom respektive departements sakområden.

Inom Socialdepartementet har en arbetsgrupp arbetat med den särskilda frågan om statsbidragsgivningen till nykterhetsorganisationernna. Efter hand har ett behov visat sig att vidga frågeställningarna till att omfatta statsbidragsgivningen till hela det område som berörs av anslagen C 1 och C 2 dvs. att, utöver nykterhetsorganisationerna, ta med länkorganisationer och vissa andra organisationer verksamma inom det alkoholpolitiska området samt organisationer som arbetar mot våld inom familjen.

Mot denna bakgrund bör nu en kommitté tillsättas för att se över formerna för statens bidragsgivning till organisationer verksamma inom de angivna områdena.

Uppdrag

Den rapport som utarbetats av Inrikesdepartementets Föreningsbidragsgrupp kommer att publiceras inom kort. De riktlinjer som dras upp i rapporten beträffande de tekniska formerna för statens bidragsgivning till frivilligorganisationerna bör vara en utgångspunkt för kommitténs arbete.

I arbetet bör ingå att studera och analysera den nuvarande bidragsgivningen på området och bedöma effekterna av denna.

Utifrån dessa utgångspunkter bör bidragsgivningen till vissa nykterhets- organisationer och till vissa andra organisationer som är verksamma inom det sociala området (anslagen C 1 och C 2 inom utgiftsområde 9) prövas i syfte att öka effektiviteten i den verksamhet som stöds av statsbidrag. Prövningen bör inkludera lagregleringen inom området, kriterierna och formerna för bidragsgivningen, administrationen av den samt formerna för uppföljning och utvärdering.

Innehållsmässigt bör utgångspunkten för bidragsgivningen vara att de frivilliga organisationerna skall stödjas i sitt förnyelsearbete. I kamp mot alkohol, droger, brott och för ett socialt fungerande samhälle behövs aktiva frivilligorganisationer. Inte minst viktigt är det att nå ungdomar och påverka dem så att de inte hamnar i destruktiva livsstilar. De nationella handlingsplanerna för alkohol- och drogförebyggande insatser och för det brottsförebyggande arbetet är viktiga utgångspunkter i förändringsarbetet.

Det är därför av stor betydelse att det i den statliga bidragsgivningen byggs in förnyelseincitament, så att existerande organisationer kan hitta nya, effektivare verksamhetsformer och att nya organisationer kan utvecklas inom området.

Samverkan mellan olika typer av organisationer behöver också utvecklas, liksom samverkan mellan kommuner och organisationer.

Samråd

De organisationer som är verksamma inom området är givetvis utredningens viktigaste samarbetspartner. Nära kontakt med dem bör hållas under arbetets gång. Detsamma gäller berörda myndigheter, framför allt Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, samt Svenska kommunförbundet.

Ramar för utredningens arbete

Uppdraget skall vara genomfört senast den 31 december 1997.

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samliga kommittéer om redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om prövning av offentliga åtaganden (dir. 1994:23), om redovisning av jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) och om redovisning av konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (1996:49).

Förslagen skall vara kostnadsneutrala såväl för den statliga sektorn som för den samlade offentliga sektorn.