Dir. 1997:60

Lokalisering av ytterligare verksamhet vid Försvarets materielverk till Arboga

Dir. 1997:60

Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 1997

Sammanfattning av uppdraget

Regeringen har för avsikt att omlokalisera minst 100 arbetstillfällen vid Försvarets materielverk eller angränsande verksamheter inom Försvarsmakten till Arboga, inom i första hand informationsteknikområdet.

En särskild utredare tillkallas för att, i samråd med Försvarets materielverk och Försvarsmakten klarlägga förutsättningarna för en sådan omlokalisering och lämna förslag till vilka verksamheter som skall omlokaliseras inklusive omfattningen av omlokaliseringen samt en preliminär kostnadskalkyl. Vidare skall utredaren svara för erforderliga kontakter med Arboga kommun, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsarbetsnämnden i Västmanlands län samt andra berörda myndigheter och organisationer. Utredaren skall även hålla de lokala arbetstagarorganisationerna informerade.

Bakgrund

I syfte att motverka de bedömda negativa effekter som kan uppstå i Arboga med omnejd i samband med att Volvo Aero Corporation AB avvecklar verksamheten i Arboga har regeringen presenterat ett långsiktigt utvecklingsprogram. I programmet ingår en omlokalisering till Arboga av ytterligare verksamhet inom Försvarets materielverk eller angränsande områden inom Försvarsmakten i storleksordningen minst 100 arbetstillfällen i första hand inom informationsteknikområdet. Andra delar av åtgärdsprogrammet omfattar bl.a. inrättandet av ett utvecklingscentrum i Arboga och bildandet av ett utvecklingsbolag.

Uppdraget

En särskild utredare skall, i samråd med Försvarets materielverk och Försvarsmakten klarlägga och utarbeta förslag till vilka verksamheter inom det militära försvaret som skall omlokaliseras.

I uppdraget ingår att pröva vilka verksamheter inom Försvarets materielverk som bör bli föremål för omlokalisering från Stockholm till Arboga. Prövningen skall i första hand omfatta verksamheter inom informationsteknikområdet, men även andra verksamheter kan bli föremål för prövning. Även verksamheter inom angränsande områden inom Försvarsmakten kan bli föremål för prövning om utredaren finner att exempelvis synergieffekter talar för detta.

Utredaren bör bl.a. pröva följande verksamheter:

* Verksamheter som har koppling till den verksamhet som Försvarets materielverk redan i dag bedriver i Arboga,

* verksamheter som knyter an till infrastrukturen och arbetsmarknaden i Arboga,

* verksamheter som positivt kan bidra till utvecklingen av arbetsmarknaden i Arboga,

* verksamheter som har en tillräckligt stor omfattning för att kunna utvecklas i Arboga,

* verksamheter som är möjliga att avskilja från övrig verksamhet inom Försvarets materielverk i Stockholm och där kontaktytorna mot övrig verksamhet inom det militära försvaret är av sådan art och omfattning att eventuella olägenheter med att inte vara samlokaliserade blir små.

Utgångspunkterna för prövningen skall vara en helhetssyn på det militära försvarets verksamhet samt behovet av en Försvarsmaktsgemensam och långsiktig materielförsörjning, dvs. prövningen skall inte göras enbart ur ett internt materielverksperspektiv.

Utredaren skall föreslå en tidplan för omlokaliseringen. Hänsyn bör tas till dels avvecklingen av Volvo Aero Corporation AB:s verksamhet, dels samordningen av övriga statliga insatser i Arboga. Avsikten är att huvuddelen av omlokaliseringen skall vara genomförd senast den 30 juni 1998.

Om behov av anpassning av lokaler eller andra åtgärder föreligger, skall utredaren lämna förslag på sådana insatser.

Utredaren skall beräkna de totala kostnaderna för omlokaliseringen och lämna förslag till finansiering. Utredningen bör härvidlag samråda med utredningen om lokaliseringen av statliga arbetstillfällen till Söderhamn (dir. 1996:83).

Ramarna för arbetetUtredaren skall svara för erforderliga kontakter med Arboga kommun, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsarbetsnämnden i Västmanlands län samt andra berörda myndigheter och organisationer. Utredaren skall hålla de lokala arbetstagarorganisationerna informerade.

Uppdraget skall avrapporteras till regeringen senast den 15 augusti 1997.

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om att pröva det offentliga åtagandet (dir. 1994:23), om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt om att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).