Dir. 1997:63

Tilläggsdirektiv till Utredningen (S 1996:06) om översyn av inkomstbegreppen inom bidrags- och socialförsäkringssystemen

Dir. 1997:63

Beslut vid regeringssammanträde den 17 april 1997

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om översyn av inkomstbegreppen inom bidrags- och socialför- säkringssystemen skall föreslå ytterligare besparingar motsvarande 120 miljoner kronor netto per år.

Bakgrund

Den 27 juni 1996 beslutade regeringen direktiv (dir. 1996:52) som gav en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av inkomstbegreppen i de författningar som reglerar olika bidrags- och socialförsäkringsförmåner. Utredaren skall enligt dessa direktiv analysera nuvarande regler och redovisa förslag till så långt möjligt gemensamma regler för hur inkomst skall beräknas. Ett mål bör vara ett system där anställda, egna företagare, ägare till fåmansbolag och de som i olika former kombinerar anställning med att vara egna företagare på ett likvärdigt sätt kan åtnjuta de bidrags- och socialförsäkringsförmåner som finns. Det nya systemet skall vara enkelt att administrera. Utredaren skall analysera de ekonomiska effekter för den offentliga sektorn som kan vara förenade med ett mer enhetligt inkomstbegrepp. Vidare skall ekonomiska effekter för den enskilde analyseras.

Den 28 november 1996 beslutade regeringen tilläggsdirektiv (dir. 1996:100) som gav den särskilda utredaren i uppdrag att föreslå regeländringar som från och med år 1998 innebär en bruttobesparing på 1 230 miljoner kronor per år. Av beloppet skall en besparing om 980 miljoner kronor föreslås genom förändringar av reglerna för sjukpenning- grundande inkomst (SGI). Administrativa konsekvenser samt kostnadseffekter av de föreslagna regeländringarna skall belysas.

Uppdraget

Utredaren skall i samband med översynen av inkomstbegreppen för att fullfölja konsolideringsprogrammet pröva ytterligare besparingar mot- svarande 120 miljoner kronor netto per år.

Utredaren skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 15 maj 1997.