Dir. 1997:85

Utvärdering av verksamheten vid Delegationen för utländska investeringar i Sverige

Dir. 1997:85

Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 1997.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att göra en utvärdering av verksamheten vid Delegationen för utländska investeringar i Sverige, Invest in Sweden Agency, ISA, som är den centrala myndigheten för investeringsfrämjande åtgärder. Myndigheten har endast bedrivit operativ verksamhet i drygt ett år. Det är därför för tidigt att göra en regelrätt utvärdering av dess resultat i fråga om utländska nyinvesteringar och nyetableringar i Sverige. Däremot är det angeläget att med hjälp av kvantitativa och kvalitativa mått och metoder värdera de arbetsmetoder och den strategi som myndigheten valt. Jämförande studier bör göras med motsvarande organ i andra europeiska länder. Utredaren skall värdera och, när så bedöms motiverat, föreslå förändringar av verksamheten och dess inriktning, resurser, uppbyggnad, organisation, bemanning och genomförande med avseende på myndighetens uppdrag. Utvärderingen skall avse verksamheten under tiden den 1 juli 1995 - den 30 september 1997.

Utredaren skall avsluta sitt arbete senast den 31 december 1997.

Bakgrund

ISA inrättades den 1 juli 1995 och har till uppgift att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige eller samverkar med svenska företag för att få till stånd nyetableringar och nyinvesteringar. Under hösten 1995 var ISA:s arbete främst inriktat på att inrätta myndigheten och att rekrytera personal till kontoren i Stockholm, New York och Tokyo. 1996 har huvudsakligen haft karaktären av ett uppbyggnadsår för att myndigheten successivt under 1997 bl.a. skulle kunna inleda den internationella sökprocessen för att attrahera utländska investerare.

Regeringens principiella inställning

Omfattningen och betydelsen av utländska investeringar i världsekonomin, och följaktligen i enskilda länders och regioners ekonomier, ökar oavbrutet. Internationaliseringen har lett till omfattande svenska investeringar utomlands. Denna utveckling kommer att fortsätta. Investeringarna behöver balanseras av inkommande investeringar om Sverige skall kunna uppnå en uthållig konkurrenskraft, ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Uppdraget

Utredaren skall värdera hur ISA uppfyller de av statsmakterna beslutade målen för myndighetens verksamhet och särskilt analysera de arbetsmetoder och den strategi som myndigheten har valt.

Utredaren skall vidare värdera verksamhetens inriktning, uppbyggnad, resurser, organisation och bemanning. Jämförande studier bör göras med motsvarande organ i andra europeiska länder. Mot bakgrund av att ISA har varit operativt verksam i endast drygt ett år är det för tidigt att göra en regelrätt utvärdering av resultatet i form av utländska nyinvesteringar eller nyetableringar i Sverige. Utredaren skall dock, i de former som utredaren själv finner lämpliga, begära in synpunkter från de olika intressenter som berörs av myndighetens investeringsfrämjande arbete. Utredaren kan även ta upp andra frågor som inte nämns i detta direktiv. Utredaren skall föreslå de förändringar som utvärderingen kan motivera.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 1997.För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:24) samt redovisa konsekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).